W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Biuro Rzeczy Znalezionych


Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:
Wydział Organizacyjny Dział Gospodarczy
Urząd Miasta Świnoujście, Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, pokój nr 204 A (II piętro)
prowadzi: podinspektor Agnieszka Wilińska tel. 91 327 86 00,
nadzór: Małgorzata Widurska  tel. 91 321 23 42
Biuro pracuje w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30-14.30

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

1)    ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 183-189 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.),
2)    ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501 ze zm.).
Biuro Rzeczy Znalezionych zajmuje się:
1)     przyjmowaniem i przechowywaniem rzeczy znalezionych oraz poszukiwaniem osób uprawnionych do ich odbioru;
2)     udzielaniem informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie rzeczy znalezionych oraz informowaniem zainteresowanych o przedmiotach posiadanych w depozycie;
3)     prowadzeniem postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
4)     zamieszczaniem ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń (w uzasadnionych przypadkach w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim);
5)     wydawaniem rzeczy znalezionych  lub likwidacją niepodjętych depozytów przez  właściciela bądź znalazcę.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

1)    pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, przedmioty o szacunkowej wartości przekraczającej 100 zł, o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
2)    rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, po upływie 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;
3)    dowody tożsamości i inne dokumenty, w tym dokumenty wojskowe, w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe lub karty powołania, które są przekazywane przez biuro do organu wydającego;
4)    rzeczy których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia do depozytu:

1)    rzeczy, w przypadku gdy rzecz:
a)    nie posiada szacunkowej wartości, która nie przekraczającej 100 zł, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
b)   została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym, niż stanowiący własność gminy do upływu terminu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;
c)   należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
d)   gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.
2)    zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska;
Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych  uprawnia znalazcę lub właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia bądź środka transportu  publicznego do postąpienia z rzeczą według własnego uznania.
Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:
 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Świnoujście pokój nr 204 A (II piętro). Pracownik biura sporządzi protokół przyjęcia rzeczy znalezionej do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych. Dodatkowo  protokół ten jest podstawą wydania znalazcy poświadczenia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:
1) Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:
a) jaką rzecz zagubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;
b) przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia).
2) Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy  w należytym stanie. Dotyczy to również kosztów poszukiwania właściciela rzeczy zagubionej.
3) W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.
4) Jeżeli znalezioną rzeczą jest przedmiot, którego posiadanie wymaga szczególnego  zezwolenia organów państwowych – takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz najbliższej jednostce Policji.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych:

1)  w przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania/siedziby niezwłocznie wzywa się tę osobę do odbioru rzeczy.
2)  w przypadku gdy osoba ta jest nieznana Biuro Rzeczy Znalezionych dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w  Biuletynie Informacji Publicznej.
3) gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych  zamieszcza się również ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:
1) W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru w ciągu dwóch lat od  dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w  określonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Gmina Miasto Świnoujście.
2) Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Rzecz nie może być wydana znalazcy jeśli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Załączniki

Powiadom znajomego