W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Świnoujście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Świnoujście.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
- cel linku nie jest odpowiednio określony,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- niektóre  informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w  całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), przykładem takich informacji są oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego czy oświadczenia majątkowe,
- niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy,
- brak audiodeskrypcji dla części  materiałów multimedialnych,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Wyłączenia:

- filmy, zdjęcia i obrazki  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- mapa strony,
- wersja tekstowa strony,
- focus wokół elementów nawigacyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Świnoujście.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Adriana Lesiewicz. Kontakt: internet@um.swinoujscie.pl, tel. 48 91 327 86 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Świnoujście odpowiada Adriana Lesiewicz, internet@um.swinoujscie.pl, tel.48 91 327 86 71.

Informacje na temat procedury

Skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy soi@um.swinoujscie.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Świnoujście, budynek główny przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia, dwa wejścia od ul.Wojska Polskiego i trzecie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Pułaskiego. Otwarte dla pracowników i interesantów jest główne wejście od ul. Wojska Polskiego. Drugie wejście jest wejściem technicznym i wyjściem ewakuacyjnym. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajdują się poręcze. Poręcze są wyposażone w oznaczenia brajlowskie na początku i na końcu biegu dla osób niewidomych i słabowidzących. Początek i koniec biegów schodów wyróżniono taśmą w kontrastowym kolorze i ze zmienioną fakturą.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia i wejście do sali obsługi interesanta. Sala obsługi interesanta jest dostępna dla osób na wózkach. Dla osób  na wózkach dostępny jest również korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku głównym nie ma windy.Osoby z niepełnosprawnościami mogą być obsługiwane przez pracowników urzędu w  sali obsługi interesanta.

Trzecie wejście od ul. Pułaskiego stanowi podjazd dla wózków.Początek i koniec biegów pochylni wyróżniono taśmą w kontrastowym kolorze i ze zmienioną fakturą. Przy wejściu znajduje się przycisk domofonu do przywołania osoby do asysty. Przy wjeździe na podjazd wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Toaleta  umiejscowiona jest w połowie korytarza na parterze budynku głównego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada oznaczenie pismem brajlowskim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po zgłoszeniu takiej konieczności.

 

Urząd Miasta Świnoujście, budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/2, 72-600 Świnoujście

Do budynku prowadzą  dwa wejścia, jedno wejścieod ul. Wojska Polskiego  i drugie wejście od strony Placu Mickiewicza. Otwarte dla pracowników i interesantów są oba wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak poręczy. Początek i koniec biegów schodów wyróżniono taśmą w kontrastowym kolorze i ze zmienioną fakturą.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.

Przy wejściach do budynku znajdują się przyciski domofonu do przywołania pracownika w celu udzielenia informacji lub pomocy przy załatwieniu sprawy.

Stanowisko do obsługi interesantów jest udostępnione w budynku głównym przy ul. Wojska Polskiego 1/5, w sali obsługi interesanta dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób na wózkach.

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

Urząd Miasta Świnoujście, budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/3, 72-600 Świnoujście

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Placu Mickiewicza. Wejście do którego prowadzą schody. Przy schodach znajdują się poręcze. Poręcze są wyposażone w oznaczenia brajlowskie na początku i na końcu biegu dla osób niewidomych i słabowidzących. Początek i koniec biegów schodów wyróżniono taśmą w kontrastowym kolorze i ze zmienioną fakturą dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.

Przy wejściach do budynku znajduje się przycisk domofonu przywołujący pracownika w celu pomocy przy załatwieniu sprawy.

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

 

Powiadom znajomego