W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Udzielanie dotacji na remonty i przebudowę obiektów położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, parter, Stanowisko Obsługi Interesantów.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Świnoujście


 Godziny przyjmowania klientów:

1)  poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30-15:30,

2)  czwartek: 7:30-16:30.

 Opłaty: brak.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym planuje się wykonanie zadania, na które wnioskodawca stara się o udzielenie dotacji.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji.

 Termin załatwienia sprawy: najczęściej ok. stycznia - marca danego roku. Procedura udzielenia dotacji wygląda następująco:

1) Prezydent powołuje Komisję ds. opiniowania wniosków, która sprawdza wnioski o udzielenie dotacji pod względem formalnym i merytorycznym.

2) Komisja przedkłada Prezydentowi w terminie do 30 września opinie merytoryczne w kwestii udzielenia lub nieudzielenia dotacji.

3) Prezydent podejmuje decyzję o udzieleniu bądź o nieudzieleniu dotacji.

4) W terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Rada Miasta Świnoujście podejmuje uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej.

5) W okresie 30 dni od podjęcia przez Radę Miasta uchwały o przyznaniu dotacji, z Wnioskodawcą zostaje zawarta umowa o udzielenie dotacji.  

 Tryb odwoławczy: brak.

Podstawa prawna:

1) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696),

2)  art. 26 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 802),

3) uchwała Nr X/94/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Miasto Świnoujście Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: OR-1 Centrum i OR-3 Warszów,

 4) Zarządzenie Nr 197/2020 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na remonty i przebudowę obiektów położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika lub prokurenta, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

3) kosztorys planowanych robót lub prac,

4) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji oraz informację o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji,

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych,

6) dokumentację fotograficzną nieruchomości odzwierciedlającą jej aktualny stan,

7) zgodę wszystkich właścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i przeprowadzenie robót lub prac albo uchwałę, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) wyrażającą wolę wspólnoty mieszkaniowej o ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i przeprowadzenie robót lub prac,

8) w przypadku wskazanym w pkt 4:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego