Zarządzeniem nr  514/2023  z dnia  11 września   2023 r. Prezydent Miasta Świnoujście zlecił  realizację  zadania publicznego pn.: „Organizacja, w okresie od 18 września do 15 grudnia 2023 r., kampanii edukacyjno–informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie” Fundacji Speak Up z siedzibą w Świnoujściu w  kwocie  19.980 złZałączniki:

Regulamin otwartego konkursu ofert
Wzór oferty
Ogłoszenie
Regulamin pracy komisji konkursowej
Wzór sprawozdania
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Wyniki konkursu ofert