Zarządzeniem nr  452/2023  z dnia  9 sierpnia  2023 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego pn.: „Organizacja, w okresie od 18 września do 15 grudnia 2023 r., kampanii edukacyjno–informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie”.Załączniki:

Regulamin otwartego konkursu ofert
Wzór oferty
Ogłoszenie
Regulamin pracy komisji konkursowej
Wzór sprawozdania
Zarządzenie Prezydenta Miasta