W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 
1. Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia             w domu pomocy społecznej.
 
Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. J. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
III piętro, pok. 314 (sekretariat)
tel. 322-54-60.
 
Opłaty:
wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Termin i sposób załatwienia:
Do wniosku i wywiadu środowiskowego – część VIII należy dołączyć:
1) udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, lub rodziny zo-
    bowiązanej do ponoszenia opłaty,
2) zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie z jej dochodu własnego opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno – rentowy, potrącanie przez MOPR z zasiłku stałego,
3) w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej (dokumenty wymienione w pkt 3 należy zgromadzić zgodnie z art. 156 i art. 175 kro),
4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
5) zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i dom pomocy społecznej.
 
Pracownik socjalny sporządzający wywiad dołącza do wywiadu opinię dotyczącą sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, a w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki – wywiad alimentacyjny.
 
Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.
 
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
2 Decyzja o odpłatności za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 
Wymagane dokumenty:
Decyzja kierująca osobę do właściwego domu pomocy społecznej oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. J. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
III piętro, pok. 314 (sekretariat)
tel. 322-54-60.
 
Opłaty:
nie pobiera się.
 
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.
Do wymienionych dokumentów i wywiadu środowiskowego – część I należy dołączyć:
1) udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty,
2) zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie z jej dochodu własnego opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno – rentowy, potrącanie przez MOPR z zasiłku stałego,
3) w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji umowę, w której Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ustala z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi wysokość ponoszonej opłaty za pobyt w dps osoby umieszczonej,
4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
5) zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i dom pomocy społecznej.

Pracownik socjalny sporządzający wywiad dołącza do wywiadu, wywiad alimentacyjny w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 
 
 

Powiadom znajomego