W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zadania i organizacja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świnoujściu

ZADANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY


Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz.149 z późn. zm.). Jako forum dialogu i współpracy władz publicznych z partnerami społecznymi, jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, zgodnie z art. 22 ust 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy w szczególności:

 1.  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3.  opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4.  opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w ich dyspozycji i sprawozdań wykorzystania ww. środków;
 5.  składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Powiatowej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków  w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 9. opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 11. opiniowanie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji lub jednorazowo przyznanych środków na podjęcie przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej;
 12. opiniują celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
                      
 13. opiniują proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 14. opiniują celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia (...) biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) kryteria doboru bezrobotnych,
  b) zakładane efekty realizacji PAI.
   

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACYW skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1.  terenowych struktur każdej reprezentatywnych organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;
 2.  terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3.  społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4.  jednostek samorządu terytorialnego;
 5.  organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje się na czteroletnią kadencję.


PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACYPosiedzenia Powiatowej Rady RYNKU PRACY odbywają się co najmniej raz na kwartał.


Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy zwołuje w porozumieniu ze starostą przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady zatrudnienia. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy może być również zwołane na wniosek starosty.


Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.Organizację oraz tryb działania rad rynku pracy, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014,  poz. 630).


Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, wybierani przez członków rady na czas trwania jej kadencji.  Do zadań przewodniczącego należy w szczególności inicjowanie i organizowanie prac rady, ustalanie przedmiotu i terminu jej obrad, reprezentowanie rady w stosunku do innych organów i instytucji oraz zapraszanie na jej posiedzenia przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie.
  


Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy.

Do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy zadania tej rady wykonuje odpowiednio  Powiatowa Rada Zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. /art. 14 przepisów przejściowych ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (...)/.


Powiadom znajomego