W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulamin naborów

REGULAMIN  NABORU  KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKA  URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWINOUJŚCIU

 


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458) z późn. zm.,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późń.zm.)
2. Cel wprowadzenia Regulaminu:
Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, tj. przewidzianej przez prawo  czynności oceny formalnego przygotowania kandydata, sprawdzenia rzeczywistej wiedzy i przygotowania do wykonywania określonej funkcji oraz czynności wyboru, na podstawie dokonanej oceny, kandydata najwłaściwszego, przy założeniu określonego celu - z zachowanie zasady otwartości i konkurencyjności tegoż naboru oraz przy zachowaniu zasady równego dostępu obywateli do służby publicznej.
3. Zakres Regulaminu:
1)  Regulamin ustala zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu.
2)  Definicję legalną pojęcia "wolne stanowisko urzędnicze" zawiera art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
3) Regulamin określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę.
4. Procedura naboru nie ma zastosowania:
- do stanowisk pomocniczych i obsługi,
- w przypadku, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika samorządowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na zastępstwo, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności,
- stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego, niepowodującego konieczności zatrudnienia nowego pracownika, spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami  tj. stanowisk, na które zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych albo w drodze porozumienia został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które  został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku  urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
5. Osoby zatrudniona na zastępstwo oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi przyjmowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Dyrektora PUP lub osobę przez nią wskazaną.

§ 2
PODJĘCIE DECYZJI O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu (zwany dalej Dyrektorem), w oparciu o informację o wakującym stanowisku lub potrzebie utworzenia nowego stanowiska pracy przekazaną przez właściwego Kierownika Referatu. Ww. informacja powinna zostać przekazana Dyrektorowi w formie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej lub całej jednostki.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.
3. Kierownik Referatu składający wniosek zgodnie z ust. 1, obowiązany jest załączyć do niego szczegółowy opis stanowiska pracy, na którym ma zostać zatrudniony nowy pracownik  oraz wykaz wymagań kwalifikacyjnych dla kandydata na to stanowisko. 
4. Opis stanowiska zawierać powinien w szczególności:
    1)  nazwę stanowiska;
    2)  miejsce w strukturze organizacyjnej;
    3)  dokładne określenie celów i zdań  wykonywanych  na danym stanowisku pracy;
    4)  określenie szczegółowych wymagań  w zakresie kwalifikacji, umiejętności
          i predyspozycji  wobec osób, które je zajmują;
    5)  określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia
         stanowiska pracy;
    6)  określenie odpowiedzialności;
    7)  inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy;
5. Wykaz wymagań kwalifikacyjnych wobec kandydata obejmować powinien w szczególności: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia, egzaminy zawodowe i umiejętności, wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu oraz pożądane cechy charakteru.
6. Opis stanowiska oraz wykaz wymagań kwalifikacyjnych Kierownik Referatu sporządza na formularzach, stanowiących Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Wyrażenie zgody przez Dyrektora na rozpoczęcie procedury naboru, poprzedza, w przypadku wniosku o zatrudnienie dodatkowego pracownika, konsultacja z Głównym Księgowym PUP, w celu uzyskania opinii dotyczącej kosztów zatrudnienia dodatkowego pracownika, a także  kosztów wyposażenia jego stanowiska pracy .
8. Akceptacja przez Dyrektora wniosku wraz z załącznikami skutkuje rozpoczęciem procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.
9. Czynności rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§ 3
ETAPY NABORU

 

Ustala się następujące etapy naboru:
1)  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
2)  przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
3)  wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod
     względem spełnienia wymagań  formalnych,
5)  selekcja końcowa kandydatów:
a)  rozmowa kwalifikacyjna;
b) test kwalifikacyjny,
6)  sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne  stanowisko urzędnicze,
7)  podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
8)  ogłoszenie wyników naboru.


§ 4

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ


1. Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją), wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji,  powołuje Dyrektor w drodze zarządzenia.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora PUP w Świnoujściu lub inny pracownik wskazany  
    przez Dyrektora;
2)  Kierownik Referatu, który wnioskuje o zatrudnienie pracownika;
3)  Kierownik Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych, będący jednocześnie sekretarzem Komisji;
4)  inne osoby wskazane przez Dyrektora, które posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę lub doświadczenie przydatne podczas prowadzenia naboru.
3. Powołując Komisję Rekrutacyjną Dyrektor wyznacza jednego z jej członków na Przewodniczącego Komisji.
4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. W kwestiach formalnych komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku braku zwykłej większości decyduje głos przewodniczącego.
6. Przed przystąpieniem do prac, członkowie Komisji składają oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ze składu Komisji.
7. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

1. Na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora wniosku, dotyczącego zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze, pracownik ds. kadr sporządza projekt ogłoszenia o naborze pracownika. Wzór ww. ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Treść ogłoszenia przed jego publikacją wymaga akceptacji Dyrektora.
3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się:
      1) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
      2) na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.
4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej lub opublikowanie go w inny przyjęty sposób.
5. Ogłoszenie powinno zawierać:
  1. nazwę i adres jednostki;
  2. określenie stanowiska;
  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które z nich są dodatkowe;
  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
  5. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik                                                 
  6. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
  7. wskazanie wymaganych dokumentów;
  8. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
6. Wymagania, o których mowa w ust. 5 pkt. 3, określa się w sposób następujący:
     1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym    stanowisku;
     2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
7. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
8. Bieg terminu składania dokumentów rozpoczyna się dnia następnego po dniu upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
9. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 6
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

1. Po ogłoszeniu o naborze umieszczonym w BIP i na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.
1. Dokumenty aplikacyjne przyjmuje i rejestruje Referat ds. Organizacyjno – Administracyjnych PUP (Sekretariat).

3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001r. nr 130, poz. 1450).
4. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Za termin złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu do sekretariatu PUP w Świnoujściu , w przypadku składania ich osobiście, bądź datę stempla pocztowego – w przypadku przesłania dokumentów pocztą.
5. Dokumenty aplikacyjne  przyjmowane są po dokonaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
6. Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Informacja o formie składania dokumentów aplikacyjnych powinna zostać zamieszczona
w publikowanym ogłoszeniu o naborze.
8. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


§ 7

WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW – ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Rekrutacyjna przystępuje do prac związanych z analizą przedstawionych przez kandydatów dokumentów.
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny  przedstawionych dokumentów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych, zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
    a) dokonanie oceny pod kątem spełnienia wymogów formalnych przedłożonych przez
         kandydatów dokumentów  i podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia bądź
         niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania,
     b) przeprowadzenie dalszego etapu postępowania (tj. testu bądź  rozmowy 
         kwalifikacyjnej),
     c) ustalenie wyników naboru, wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów,
         celem zatrudnienia wybranego kandydata,
     d) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami
          zawartymi w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
          samorządowych.

§ 8

SELEKCJA KOŃCOWA KANDYDATÓW


1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostają dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej (lub testu).
2. Po ustaleniu listy kandydatów, których aplikacje spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, pracownik ds. kadr ustala termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z ww. kandydatami (lub testu) i zawiadamia ich o tym telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem e-mail.
3. Rozmowa kwalifikacyjna (test) polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
4. Rozmowa kwalifikacyjna (test) obejmuje w szczególności zagadnienia związane:
    a) ze znajomością podstawowych przepisów prawa administracyjnego oraz ustawy
       o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    b) ze znajomości obsługi  programów komputerowych i urządzeń biurowych,
    c) z posiadania wymaganej na danym stanowisku wiedzy specjalistycznej,
    d) z innymi zagadnieniami niezbędnymi na stanowisku objętym naborem.
5. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza Komisja.
6. Kolejność rozmów z kandydatami jest losowa.
7. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala  również zbadać:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) posiadaną przez kandydata wiedzę na temat zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d) cele zawodowe kandydata.
8. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzana jest ocena kandydata pod kątem kryteriów podanych w ogłoszeniu. Każdemu z kandydatów należy zadać te same lub podobne (w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.
9. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych rozmów kwalifikacyjnych (lub testów) dokonywana jest ocena poszczególnych kandydatów.
10. Każde kryterium należy oceniać oddzielnie na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz udzielonych przez kandydatów odpowiedzi na zadane pytania. Ocena jest dokonywana metodą punktową w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena „0 pkt” oznacza, że kandydat w ogóle nie odpowiada wymaganiom określonym w danym kryterium, natomiast ocena
„5 pkt” oznacza, że kandydat w pełni im odpowiada.
11. Ocena dokumentowana jest przez każdego członka Komisji indywidualnie na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU


1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej (teście) i po dokonaniu indywidualnej oceny przez każdego z członków Komisji, Komisja Rekrutacyjna dokonuje podsumowania liczby punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów.
2. W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, celem zatrudnienia wybranego kandydata.
3. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy iż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań przewidzianych na danym stanowisku, Komisja odstępuje od wyboru kandydata.
5. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, Sekretarz Komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
b) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przedstawianych kierownikowi jednostki;
c) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
d) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
e) uzasadnienie dokonanego wyboru;
f) skład komisji przeprowadzającej nabór.
6. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
7. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zatrudnieniem zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

§ 10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniania przez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
    1) nazwę i adres jednostki;
    2) określenie stanowiska;
    3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu
         przepisów Kodeksu cywilnego;
    4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na
        stanowisko.
3. Wzory w/wym. informacji stanowią Załączniki Nr 7 i 8 do nin. Regulaminu.
4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 2. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 

§ 11

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI


1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną
dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały opisane w protokole, będą przechowywane, przez okres 3 miesięcy wraz z dokumentacją naboru u kierownika ROA, po tym okresie dokumenty te podlegają zwrotowi – mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych. Po upływie 4 miesięcy dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone, a czynność tą należy potwierdzić protokołem zniszczenia.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi – mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po tym terminie w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, a czynność tą należy potwierdzić protokołem zniszczenia.

4. Wszystkie dokumenty aplikacyjne kandydatów przeznaczone są wyłącznie do wiadomości tych osób, które biorą bezpośredni udział w naborze i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego