W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm. ) oraz Uchwały Nr LVI/420/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz 1094 ze zm.) 

z a w i a d a m i a  s i ę

że projekt miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31 sierpnia 2023 r. do 21 września 2023 r. poprzez:

-        zamieszczenie projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście: http://bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”;

-        udostępnienie projektu do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 225 (II piętro), w godzinach od 07.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury, sala kameralna, pok. nr 315, 2 piętro, przy ul. Matejki 11 w Świnoujściu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi z podaniem oznaczenia nieruchomości, której dotyczą uwagi w terminie do dnia 05 października 2023 r. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi na piśmie do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz.57) po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do projektu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny można wnosić uwagi i wnioski do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w terminie do dnia  12 października 2023 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

  mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (o ochronie danych „RODO”) informuję, że pełen zakres informacji o ochronie przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.swinoujscie.pl, zakładka: tablica ogłoszeń (dokument wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia).

Załączniki

Powiadom znajomego