W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - EDYCJA 2024 - NABÓR UCZESTNIKÓW

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza nabór uczestników do programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. 

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skierowana jest do: 
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
c) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  albo 
d) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zakłada objęcie wsparciem:
1) 3 osób dorosłych posiadających znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) 7 osób dorosłych posiadających znaczny stopnień niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, posiadających niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności);  
3) 4 osób dorosłych posiadających umiarkowany stopnień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
4) 1 dziecka w wieku do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Limit godzin usług* asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę/dziecko z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 120 godzin. 
 
Usługi asystencji osobistej w ramach programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby** wskazane przez  uczestnika, niebędące członkami rodziny uczestnika, niebędące jego opiekunem prawnym oraz niezamieszkujące z uczestnikiem, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, tj.: 
1) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
2) posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
3) wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku, pobrana  z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 
Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:
1) kserokopii orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) lub
2) kserokopii orzeczenia znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44);
3) kserokopii orzeczenia dzieci do 16 roku życia;
4) karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej (druk w załączeniu)
5) podpisanej klauzuli informacyjnej DLA UCZESTNIKA do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu);
6) podpisanej klauzuli informacyjnej DLA UCZESTNIKA dla potrzeb Ministra w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu);
7) oświadczenia uczestnika o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę asystencji osobistej (druk w załączeniu) wraz z:
· podpisaną klauzulą informacyjną DLA ASYSTENTA ZE WSKAZANIA do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu);
· podpisaną klauzulą informacyjną DLA ASYSTENTA ZE WSKAZANIA dla potrzeb Ministra w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu);
oraz w przypadku świadczenia usług asystencji na rzecz dziecka: 
· zaświadczenia o niekaralności;
· informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku, pobrana  z Rejestru;
8) dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem prawnym osoby 
z niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy). 

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Przyjęcie zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usługi. 

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu przekroczenia limitu Uczestników lub braku możliwości organizacyjnych i/lub finansowych zostaną wpisane na listę rezerwową. Realizacja Programu rozpocznie się po otrzymaniu środków finansowych. 

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) w zamkniętej kopercie adresowanej na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej należy składać na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego 1/5, parter, w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 15 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście). 

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego 1/2, pokój nr 107,  telefon: 91 327 86 96.

 
*Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika

**Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Załączniki

Powiadom znajomego