W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

LXXXVII sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w sali 315 Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 1/1

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. 
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 – 2036.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego miasta Świnoujście na lata 2023 – 2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2026”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że zgłoszony do uchwalenia  miejscowy plan rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście oraz Gminnego programu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Świnoujście.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2024”.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Świnoujście.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
25. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście w roku szkolnym 2022/2023.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Świnoujście w zakresie przestrzegania procedur zamówień oraz realizacji prac dotyczących modernizacji budynku CAM nr 5 
w latach 2021 – 2024.
28. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
29. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Powiadom znajomego