W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

zatwierdzanie projektu robót geologicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Stanowisko Obsługi Interesantów – ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c wejście 1, 72-600 Świnoujście, 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Inwestor (bezpośrednio lub przez pełnomocnika)

Godziny przyjmowania petentów

poniedziałek – piątek w godz. 7:00 - 15:00

w siedzibie  Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35c, pokój nr 203

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji - 10 zł

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł

Zgodnie z art. 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście na konto o numerze: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 oraz w opłatomacie znajdującym się na parterze w budynku Urzędu Miasta.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

Sposób załatwiania:  

Wydanie decyzji administracyjnej;

Jeżeli projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstał w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jego zatwierdzenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,  Plac Batorego 4, 70-001 Szczecin, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

- rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W związku z powyższym wymagane załączniki należy dostarczyć w oryginale lub jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wymagane wnioski i dokumenty:

- wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty mogą być wykonywane,

- 2 egzemplarze projektu robót geologicznych (Organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowa w art. 8 Prawa geologicznego i górniczego).

Załączniki

Powiadom znajomego