W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Stanowisko Obsługi Interesanta
ul. Wojska Polskiego 1/5

Miejsce odbioru Zezwolenia:

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
ul. Wyspiańskiego 35 C

pok. 205

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek-piątek 7:00—15:00


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie Zezwolenia – 107 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Opłatę skarbową należy wpłacać:

na konto - BIC Banku PekaO SA  PKOPPLPW. nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933,

w opłatomacie na terenie Urzędu


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie jest wydane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zezwolenia, w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 • do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • aktualna umowa na zrzut ścieków ze stacją zlewną.
 1. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
 2. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;
 3. Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zezwolenia.

Załączniki

Powiadom znajomego