W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Podatek od nieruchomości

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że na 2023 r. obowiązują nowe stawki podatku zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/532/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr LXVIII/532/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4785).

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że stawki podatku na 2023 r. zmieniły się w stosunku do roku 2022 i wynoszą:
1)    od gruntów:
a.    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
b.    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
d.    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z zastrzeżeniem lit. e - 0,61 zł od 1 m² powierzchni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           e.      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 1,16 zł od 1 m² powierzchni;                                                                                                      

2)    od budynków lub ich części:
a.    mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b.  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c.    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d.    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f.    gospodarczych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności: komórek i składzików przydomowych, stodół, stajen, kurników, chlewni, obór, z wyjątkiem wyodrębnionych na własność samodzielnych lokali - 4,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3)    od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, samoistnymi posiadaczami, wieczystymi użytkownikami, posiadaczami nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
Podatkowi podlegają grunty, budynki lub ich części (lokale wyodrębnione na własność), budowle związane z działalnością gospodarczą.
 
Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych - informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia nieruchomości, wydzierżawienia gruntu od Urzędu Miasta).
Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zbycie nieruchomości), zmiana sposobu korzystania z nieruchomości (np. zajęcie mieszkania na działalność gospodarczą), zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - obecnie kwota ta wynosi 9,80 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
 
Płatność podatku:
-     dla osób fizycznych – w ratach i terminach płatności wskazanych w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, która doręczana jest każdemu podatnikowi,
-     dla pozostałych podatników – w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Każdy podatnik posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatek. Informacja na ten temat znajduje się w uzasadnieniu każdej decyzji w sprawie podatku, a dla osób prawnych – Urząd listownie informuje o nadanym numerze rachunku bankowego.
W razie problemów podatek można również uiszczać na ogólny numer rachunku Urzędu Miasta: PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Informacje na temat obowiązku podatkowego oraz wypełniania deklaracji / informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 0-91 327-86-91, 327-86-92, 327-86-95, 327-86-89; wpo@um.swinoujscie.pl lub osobiście na Sali Obsługi Interesanta (stanowisko „Finanse i podatki”).
 
Zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Świnoujścia poza zwolnieniami ustawowymi:
-    budynki i budowle powstałe lub rozbudowane w wyniku inwestycji,
-    nieczynne składowiska odpadów i związane z nimi budowle i grunty,
-    nabrzeża o głębokości technicznej nie przekraczającej 2,5 m służące cumowaniu łodzi rybackich w celu wyładunku i postoju.
Szczegółowe warunki skorzystania z ww. zwolnień zawarte są w uchwałach:

Uchwała nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 81, poz. 1319)

Uchwała nr LXXVII/607/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 2373)

Uchwała nr XXX/240/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 2614)

Uchwała nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od nieruchomości niektórych budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz.5131)

Uchwała nr XXIX/225/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz 4774)

Uchwała nr XXIV/201/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 3370)

Uchwała nr XXII/161/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6620)


Uchwała nr XIX/149/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5497)

Uchwała nr XXXVII/290/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4253).

Uchwała nr XLVI/363/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1856).

Uchwała nr LI/417/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4201) 

 

Załączniki

Powiadom znajomego