W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
parter - Biuro Obsługi Interesantów

Godziny pracy :
Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom porad i informacji osobiście w dniach :
- w poniedziałki i czwartki w godz. od 11.00 do 15.00
-  we wtorki, środy i piątki w godz. od 7.00 do 11.00

Miejski Rzecznik Konsumentów  mgr Adriana Lesiewicz

tel. 91 327 86 71

email: mrk@um.swinoujscie.pl


Zadania Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

1)    podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów,
2)    zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
3)    wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
4)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5)    współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje na rzecz konsumentów następujące działania:

- Występuje do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta
- Przeprowadza mediacje pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą
- Udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich
- Udziela informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów
- Wstępuje, za zgodą konsumenta, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
- Przygotowuje powództwa i inne pisma procesowe do samodzielnego wniesienia przez konsumenta
- Wytacza powództwa na rzecz konsumentów
- Podejmuje działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym (m.in.informuje konsumentów o obowiązujących przepisach, przekazuje opracowania, broszury i informacje wydawane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcję Handlową i Sanitarną oraz przez organizacje konsumenckie)

Broszury i poradniki dla konsumentów przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępne pod adresem  https://uokik.gov.pl/publikacje.php?tag=4

Seniorze, uważaj na reklamy środków pseudomedycznych! 

Świadomie wchodzę w runek finansowy - poradnik dla młodzieży dotyczący wybranych zagadnień finansowych

Czarny Piątek - prawa konsumentów

Wakacyjne latanie - akcja informacyjna ECK

Przed wakacjami, co warto wiedzieć?

Wcześniejsza spłata kredytu: stanowisko UOKiK i Rzecznika Finansowego

Sprawa Volkswagena - postępowanie UOKiK

Nowa odsłona kampanii 'Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz'

Urząd Regulacji Energetyki monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych

Nautilius Investment - ostrzeżenie konsumenckie

Telefonia Polska Razem - ostrzeżenie konsumenckie

European Financial Corp. - ostrzeżenie konsumenckie

Telekomunikacja Cyfrowa - ostrzeżenie konsumenckie

IP Group Robert Kałuża - ostrzeżenie konsumenckie

One Life Network - ostrzeżenie konsumenckie


Uwaga! Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Świnoujściu udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Świnoujścia.

Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument.
Dane te można też znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php


Ważne informacje:
1.    Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
2.    Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
3.    Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).
4.    Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
5.    Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na złożenie sprawy w sądzie konsument powinien pamiętać, że roszczenia dotyczące:
•    niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch lat od  momentu zakupu reklamowanego towaru.
•    umów o dzieło - przedawniają się w terminie dwóch lat od wydania dzieła.
6.    Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Do pobrania :

Wniosek konsumenta o pomoc.pdf

Wniosek konsumenta o pomoc.doc

Wysyłając pismo/Składając wniosek do Miejskiego Rzecznika Konsumentów  w Świnoujściu, przekazuje  Pan/Pani swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu). Będą one przetwarzane w celu ochrony konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pana/Pani dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do innych organów administracji np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku każdej instytucji reguluje odpowiednia instrukcja kancelaryjna ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Ma Pan/Pani prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, może Pan/Pani  też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie danych osobowych nie podejmowane są żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w piśmie przesłanym/składanym wniosku na adres Miejskiego Rzecznika Konsumentów  w Świnoujściu jest Prezydent Miasta Świnoujście. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Świnoujście : Pani Małgorzata Bielenis adres e-mail iod@um.swinoujscie.pl, tel. + 48 91 327 85 95


Infolinia konsumencka
działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Dzwoniąc na 801 440 220 oraz 222 66 76 76, można otrzymać odpowiedź na proste pytania konsumenckie, uzyskać informacje o przepisach oraz o wyspecjalizowanych instytucjach udzielających porad związanych np. z zakupem energii, telekomunikacją czy finansami.
Połączenie z infolinią konsumencką jest płatne według taryfy operatora. Telefoniczna pomoc prawna finansowana jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundację Konsumentów.  Więcej na stronie UOKiK

Porady konsumenckie. Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca br. adres e-mailowy  porady@dlakonsumentow.pl, który był kontaktem konsumentów z prawnikami udzielającymi porad prawnych, zostanie zlikwidowany. 

W zamian za to, ruszy poradnictwo formularzowe dostępne na stronie http://www.poradydlakonsumentow.pl/.

 
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

 

Załączniki

Powiadom znajomego