W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 - NABÓR UCZESTNIKÓW

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza nabór uczestników do programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

 Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób
z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania przez nich czasowej i doraźnej pomocy w sprawowaniu opieki nad  osobą z niepełnosprawnością. 

Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin* lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie 
o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 będzie realizowany:

1. w formie pobytu całodobowego:
a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą Gminy, przez osobę wskazaną przez uczestnika Programu,
b) w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu na terenie Gminy Miasto Świnoujście, spełniającym kryteria dostępności**, które otrzyma pozytywną opinię Gminy,
c) maksymalna liczba dni świadczenia opieki wytchnieniowej wynosi 14 dni 
w roku na jednego uczestnika,  
d) maksymalna liczba osób objętych Programem wynosi  21 osób,  
e) w ramach pobytu całodobowego osoba z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w zakresie czynności samoobsługowych, pielęgnacyjnych, wypełniania ról społecznych czy też w podejmowaniu aktywności życiowej. 

2. w formie pobytu dziennego
a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą Gminy, przez osobę wskazaną przez uczestnika Programu,
b) maksymalna liczba godzin świadczenia usług opieki wytchnieniowej wynosi nie więcej niż 153 godziny w roku na jednego uczestnika, 
c) maksymalna liczba osób objętych Programem wynosi 10 osób, 
d) w ramach pobytu dziennego osoba z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w zakresie czynności samoobsługowych, pielęgnacyjnych, wypełniania ról społecznych czy też w podejmowaniu aktywności życiowej. 

Usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej i dziennej w miejscach wskazanych powyżej mogą być świadczone przez osoby, które:
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu i za uprzednią zgodą Gminy. 

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, od osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:
1) kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2024 r.,  poz. 44); 
2) podpisanej klauzuli informacyjnej DLA UCZESTNIKA w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 (druk w załączeniu);
3) podpisanej klauzuli  informacyjnej DLA UCZESTNIKA  na potrzeby Ministra w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 (druk w załączeniu);
4) oświadczenia członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą 
z niepełnosprawnością (druk w załączeniu);
5) oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie dziennej lub całodobowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (druk w załączeniu) wraz z:
   - podpisaną klauzulą informacyjną DLA OPIEKUNA ZE WSKAZANIA do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 (druk w załączeniu);
   - podpisaną klauzulą informacyjną DLA OPIEKUNA ZE WSKAZANIA  dla potrzeb Ministra w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 (druk w załączeniu);
oraz w przypadku świadczenia usług opieki na rzecz dziecka: 
· zaświadczenia o niekaralności;
· informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku, pobrana  z Rejestru;
6) dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem prawnym osoby 
z niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy).

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, 
ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Gmina  przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przyjęcie zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usług. 

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu przekroczenia limitu Uczestników lub braku możliwości organizacyjnych i/lub finansowych zostaną wpisane na listę rezerwową. Realizacja Programu nastąpi w momencie otrzymania środków finansowych.

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) w zamkniętej kopercie adresowanej na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej należy składać na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego 1/5, parter, w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 15 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście). 

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego 1/2, pokój nr 107,  telefon: 91 327 86 96.


* Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

 Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka). 

** Na potrzeby Programu poprzez dostępność należy rozumieć wymagania, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2022 r., poz. 2240), m.in. brak barier architektonicznych, zapewnienie urządzeń technicznych umożliwiających dostęp do budynku, użytkowanych pomieszczeń osobie z niepełnosprawnością itp. oraz świadczenie opieki przez kadrę w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z Karty zgłoszenia do udziału w Programie w miejscach takich jak np.: ośrodki sanatoryjne, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki/podmioty lecznicze.

Załączniki

Powiadom znajomego