Przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Świnoujściu na kadencję 2016 – 2019.

[start]Zgodnie z art. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 i poz. 509) w roku bieżącym odbędą się wybory ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta Świnoujście o dokonanie wyboru 12 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych. [koniec]


Informujemy, że zgodnie z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509) termin zgłaszania kandydatów                         na ławników sądów powszechnych upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miasta (pok. 125),

ul. Wojska Polskiego 1/5,

tel. 91 321 26 61    

    

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu (50)  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,               a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa                 w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22)), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

(Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

(dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

 

Zgodnie z art. 158 § 1 cytowanej ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania                co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz        w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci                       i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy,której rada dokonuje wyboru ławników powiatu                                   i województwa, której rada dokonuje wyboru.

 

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania                     z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) 

 

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów i Biurze Rady Miasta                     w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.msw.gov.pl

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne

 

 

Uwaga:   Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł zaś w wersji elektronicznej  - 20 zł.

  • drogą elektroniczną (podstawowe informacje na www.krk.ms.gov.pl, dostęp do                    e-KRK https://ems.ms.gov.pl ),
  •  osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem,
  • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

Druki do pobrania:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ 

 Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

 


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście (3 czerwca 2015)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (3 czerwca 2015, 09:41:37)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (11 czerwca 2015, 10:04:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 516

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij