Nabór na Wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami 2017-10-11

 PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
OGŁASZA
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE
 
Wolne stanowisko urzędnicze:
Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami   

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1.    obywatelstwo polskie*,
2.    wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo ogólne, instalacje sanitarne, mechaniczne,
3.    podinspektor: minimum roczny okres zatrudnienia, inspektor: minimum dwuletni okres zatrudnienia, główny specjalista: minimum czteroletni okres zatrudnienia,
4.    znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, KPA,  
5.    biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,  
6.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7.    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1.    uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub im odpowiadające,
2.    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
3.    predyspozycje osobowościowe:
a)    terminowość i dokładność,
b)    komunikatywność,
c)    kreatywność,
d)    zaangażowanie,
e)    zdolność rozwiązywania problemów,
f)    umiejętność podejmowania decyzji,
g)    umiejętność współpracy,
h)    odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Miasta Świnoujście i Skarbu Państwa w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji.
2.    Kontrolowanie zarządców nieruchomości administrujących mieniem komunalnym Gminy – Miasta Świnoujście i Skarbu Państwa w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.
3.    Zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego dla obiektów gminnych i Skarbu Państwa nieposiadających dzierżawcy lub zarządcy.
4.    Opiniowanie projektów umów dzierżaw obiektów gminnych i Skarbu Państwa w zakresie zobowiązań dotyczących właściwego i zgodnego z prawem budowlanym ich utrzymania.
5.    Przygotowanie i prowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówień publicznych, w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych w mieście.
6.    Nadzór nad stanem technicznym placów zabaw.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    stanowisko pracy na III piętrze (brak windy),
2.    praca przy monitorze ekranowym oraz praca w terenie
3.    brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4.    czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
5.    wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017 r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6.    kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne***,
7.    oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31 października  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w części dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.        
*** W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.      


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (11 października 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (11 października 2017, 14:06:14)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (6 listopada 2017, 09:11:38)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij