XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w dniu 27 - 28 marca 2007 roku.

Porządek obrad Sesji Nadzwyczajnej, która ma się odbyć w dniu 27 marca 2007 roku.
 
 
1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, otwarcie posiedzenia).
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pana Zdzisława Merchelskiego na miejsce pana Sławomira Nowickiego.
3. Ślubowanie radnego Zdzisława Merchelskiego.
4. Zapoznanie Radnych z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2007 znak: NK.4.K.0713/297/2007.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujścia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Świnoujścia.  
7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Świnoujścia.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujścia na rok 2007.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Świnoujścia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Andrzeja Szczodrego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Leona Ryszarda Kowalskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pani Krystyny Filińskiej na miejsce pana Andrzeja Szczodrego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pana Grzegorza Kossa na miejsce pana Leona Ryszarda Kowalskiego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świnoujścia.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujścia i wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujścia i wyboru Przewodniczących tych Komisji.
18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2006.
19.Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujścia.
20.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
21.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia źródeł oraz przeznaczenia dochodów jednostek budżetowych Gminy – Miasto Świnoujście, gromadzonych na rachunkach dochodów własnych.
24.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujścia.
27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  adwokatowi  Radosławowi Reszke do reprezentowania Rady Miasta Świnoujścia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
28.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. 
29.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V (rejon ul. Ku Morzu).
30.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2006.
31.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów Sesji Rady Miasta w 2007 roku.
32.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/460/2006  Rady Miasta Świnoujścia.
33.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwał:  Nr IV/20/99 z dnia             19 stycznia 1999 r. i Nr VIII/57/99 z dnia 25 marca 1999 r. Rady Miasta Świnoujścia dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, w części obejmującej Obszar I.
34.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon Basenu Północnego i fortów).
Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia  (rejon ul. Boh. Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności).
35.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody.
36.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  gospodarki  nieruchomościami miasta na prawach powiatu.
37.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/494/2006 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 sierpnia 2006roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
38.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Świnoujścia.
39.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
40.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania prawidłowości realizacji umowy.
41.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Świnoujścia.
42.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie. 
43.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/458/2006 z dnia 30 marca 2006 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na zrefinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
44.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia i zgody na zbycie nieruchomości.
45.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
46.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granicy portu morskiego  w Świnoujściu.
47.Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata reprezentującego Miasto    Świnoujście w Stowarzyszeniu pod nazwą „Związek Miast i Gmin Morskich".
48.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  na drogach publicznych miasta Świnoujścia.
49.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
50.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
51.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu.
52.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.
53.Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów reprezentujących Miasto Świnoujście w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
54.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/117/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia.
55.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świnoujścia oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte.
56.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miasta Świnoujścia.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
57.Zamknięcie obrad.  
 

Projekt uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pana Zdzisława Merchelskiego na miejsce pana Sławomira Nowickiego. (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujścia. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Świnoujścia. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Świnoujścia. (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujścia na rok 2007. (50kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007. (70kB) word

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR I/1/2006 z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujścia. (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR I/2/2006 z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Świnoujścia. (21kB) word

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Świnoujścia. (25kB) word

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Andrzeja Szczodrego. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Leona Ryszarda Kowalskiego. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pani Krystyny Filińskiej na miejsce pana Andrzeja Szczodrego. (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Miasta pana Grzegorza Kossa na miejsce pana Leona Ryszarda Kowalskiego (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świnoujścia. (34kB) word

Projekt uchwały uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujścia i wyboru Przewodniczącego tej Komisji. (24kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujścia i wyboru Przewodniczących tych Komisji. (26kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2006. (60kB) word

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujścia (78kB) word

Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów. (30kB) plik

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. (83kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych. (42kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł oraz przeznaczenia dochodów jednostek budżetowych Gminy – Miasto Świnoujście, gromadzonych na rachunkach dochodów własnych. (44kB) word

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki (57kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. (59kB) word

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujścia. (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Radosławowi Reszke (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku (42kB) word

Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (rejon ulicy Ku Morzu). (28kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2006. (56kB) plik

Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów Sesji Rady Miasta w 2007 roku. (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/460/2006 Rady Miasta Świnoujścia. (98kB) word

Projekt uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwał: Nr IV/20/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. i Nr VIII/57/99 z dnia 25 marca 1999 r. Rady Miasta Świnoujścia (31kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon Basenu Północnego i fortów). (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon ul. Boh. Września , Placu Słowiańskiego i Placu Wolności). (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/494/2006 Rady Miasta Świnoujścia (40kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Świnoujścia. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (25kB) word

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania prawidłowości realizacji umowy. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Świnoujścia. (24kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. (27kB) word

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/458/2006 z dnia 30 marca 2006 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na zrefinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (41kB) word

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia i zgody na zbycie nieruchomości. (25kB) word

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granicy portu morskiego w Świnoujściu. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania delegata reprezentującego Miasto Świnoujście w Stowarzyszeniu pod nazwą „Związek Miast i Gmin Morskich'. (26kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Świnoujścia (47kB) word

Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2007 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu. (34kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu. (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów reprezentujących Miasto Świnoujście w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. (28kB) word

Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę nr XIV/117/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia. (54kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świnoujścia oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte. (39kB) word

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miasta Świnoujścia. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (28kB) word

 

 

 

 


 


Wytworzył: Radny Senior (22 lutego 2007)
Opublikował: Lizabetta Zasadzińska (2 listopada 2007, 10:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2776

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij