Druki i wnioski do pobrania

 • Wydział Urbanistyki i Architektury


Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1).docx (62kB) word
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2).docx (55kB) word
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).docx (36kB) word
Informacje uzupełniające do wniosków oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).docx (39kB) word
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (35kB) word
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (35kB) word
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (35kB) word
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (55kB) word
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (30kB) word
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (30kB) word
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (31kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego (28kB) word
Wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy (32kB) word
Zgłoszenie zamierzenia budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę (z projektem budowlanym) (40kB) word
Zgłoszenie robót budowlanych / rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę (bez projektu budowlanego) (35kB) word
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (12kB) word
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (36kB) word
Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych (56kB) word 
 • Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

 
 
 • Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 01.02.2015r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podajemy bez zaokrągleń , uwzględniając grosze (dwa miejsca po przecinku).
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (352kB) pdf

 •  
  • Wydział Inżyniera Miasta

   
  • Wydział Organizacyjny


   
  • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
  Wzory formularzy podatkowych


  • Wydział Komunikacji

  I. Druki dotyczące rejestracji pojazdów

  Wniosek właściciela o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu (88kB) pdf
  Wniosek współwłaścicieli o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu (100kB) pdf
  Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnikowej) (413kB) pdf
  wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.pdf (531kB) pdf
  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (35kB) pdf

  II. Druki dotyczące transportu drogowego

  WKM-01 oświadczenie ogólne.docx (17kB) word
  WKM-02 wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób s.osobowym i 7-9.docx (23kB) word
  WKM-03 wniosek o idzielenie licencji na posrednictwo przy przewozie rzeczy - Kopia.docx (21kB) word
  WKM-04 wniosek o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx (23kB) word
  WKM-05 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx (23kB) word
  WKM-06 oświadczenie-osoba zarządzajaca - Kopia.docx (19kB) word
  WKM-07 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx (21kB) word
  WKM-08 oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.docx (20kB) word
  WKM-09 wykaz pojazdów.docx (18kB) word
  WKM-10 oświadczenie-zarządzający.docx (19kB) word
  WKM-11 oświadczenie-zarządzający II.docx (21kB) word
  WKM-12 oświadczenie dotyczące bazy ekspoloatacyjnej.docx (21kB) word
  WKM-13 oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.docx (20kB) word
  WKM-18 zawiadomienie o zrzeczeniu się luprawnienia do wykonywania transportu drogowego.docx (20kB) word
  WKM-19 wniosek o udzielenie-zmianę licecnji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.docx (20kB) word
  WKM-20 oświadczenie o niekaralności.docx (21kB) word
  WKM-21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu transportu drogowego.docx (17kB) word
  WKM-22 oświadczenie- użyczenie pojazdu w celu wykonywania transportu zarokowego TAXI.doc (25kB) word
  WKM-23 Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób-rzeczy.docx (33kB) word
  WKM-28 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.docx (20kB) word

  III. Druki dotyczące przewozów regularnych

  WKM-14 wniosek o udzieleniezmiane zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.docx (19kB) word
  WKM-15 zobowiązanie- przewozy regularne.docx (17kB) word
  WKM-16 wykaz pojazdów-przewozy regularney Dokument programu Microsoft Word.docx (15kB) word
  WKM-26 WNIOSEK o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.docx (22kB) word

  IV. Druki dotyczące ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów nauki jazdy/wykładowców

  WKM-24 wniosek o wpis instruktora do ewidencji.pdf (559kB) pdf
  WKM-25 wniosek o przedluzenie-zmianę legitymacji instruktora nauki jazdy.odt (7kB) plik
  WKM-29 wniosek o wpis do rejestru OSK.pdf (75kB) pdf
   

  V. Druki dotyczące stacji kontroli pojazdów

  wniosek o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx (16kB) word
  wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.docx (14kB) word
  oswiadczenie.docx (15kB) word

  • Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

   
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

   
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego


     Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłokurny z zagranicy (28kB) word
 • Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok (26kB) word
 • W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z zagranicy (31kB) word
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osob zameldowanych w lokalu.doc (25kB) word
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wszystkich zameldowaniach w Świnoujściu.doc (24kB) word
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego.doc (28kB) word
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.doc (26kB) word
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.pdf (163kB) pdf
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP.pdf (134kB) pdf
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu (29kB) word
 • wniosek o wpisanie do spisu, dla wyborcy niepełnosprawnego.docx (14kB) word
 • Wniosek o wpisanie do REJESTRU WYBORCÓW+deklaracja.doc (32kB) word
 • Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania (26kB) word
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (27kB) word
 • Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny (292kB) pdf
 • Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora (289kB) pdf


 • Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (7kB) plik
 • Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu urodzenia sporządzonego za granicą (7kB) plik
 • Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą (7kB) plik
  1_wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zmieniony.doc (33kB) word
  2_wniosek o wydanie kopii karty zgonu.doc (37kB) word
  3_sprostowanie danych w akcie.doc (28kB) word
  wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.doc (29kB) word
  wniosek o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc (29kB) word
  wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu urodzenia sporządzonego za granicą (28kB) word
  wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą (28kB) word
  wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01.05.2004r. w państwach należących do UE (33kB) word
  wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 01.07.2009r. z kraju spoza UE (33kB) word
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska (34kB) word
  wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (44kB) word
  Pełnomocnictwo do dysponowania lokalem mieszkalnym.docx (15kB) word
  Pełnomocnictwo do zameldowania-wymeldowania.docx (15kB) word

   
  • Wydział Edukacji 

 • Oświadczenie rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki (28kB) word
 • Informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (32kB) word
 • WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola NABÓR 2017.doc (93kB) word
 • Zalacznik do wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola NABÓR 2017.doc (52kB) word
 • UCHWAŁA NR XXX/239/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto ... (763kB) pdf
 • WE załączniki do do uchwały Nr XXX_239_2016.doc (101kB) word
 • Zgloszenie do ewidencji szkol.doc (43kB) word
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - po 01.09.2017r. (50kB) word
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy 2016.rtf (62kB) plik
 • Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy 2016.rtf (54kB) plik
 • formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_.xlsx (79kB) excel
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 2014-2.rtf (79kB) plik
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.rtf (79kB) plik
 • Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy.rtf (66kB) plik
 • Zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis.xlsx (29kB) excel
  • Biuro Geodety Miasta
 •  

  • Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami
  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew (45kB) word
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu (102kB) word
  Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej/ Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4. ustawy o ochronie przyrody (33kB) pdf
  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego (33kB) pdf
  Zawiadomienie o zajęciu terenu nieruchomości (30kB) word
  Protokół oględzin zajętej nieruchomości (43kB) word
  Zgłoszenie terminu zwolnienia terenu nieruchomości (25kB) word
  Protokół zwolnienia terenu nieruchomości (40kB) word


  Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów


  •  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.doc (36kB) word

  • Biuro Rzeczy Znalezionych

  Poświadczenie znalezienia rzeczy (36kB) word
  Protokół przyjęcia znalezionej rzeczy (28kB) word
  Protokół przekazania znalezionej rzeczy (33kB) word  Wytworzył: Administrator (21 lipca 2005)
  Opublikował: Adriana Lesiewicz (21 lipca 2005, 11:33:31)

  Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (5 stycznia 2018, 07:41:42)
  Zmieniono: aktualizacja

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 188312

  wersja do zapisu wersja do druku

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

  Zamknij