W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście i Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Stanowisko Obsługi Interesantów

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM/ ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ

 •  osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
 • osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
 • osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

 

GODZINY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

godziny pracy wydziału: 
poniedziałek –piątek:     7:00 – 15:00

Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek –piątek:     7:00 – 15:00

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia: decyzja administracyjna.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji  stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecinie,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 
 • postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

 • DRUK_ wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (w przypadku wyodrębnienia lokali)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

 

OPŁATY

 • wniosek  podlega opłacie skarbowej 10,00zł .
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł

 

UWAGI

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd). Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP

Załączniki

Powiadom znajomego