Wystąpienie pokontrolne kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu

                                                                                      Świnoujście 20.04.2006

 

 

 

 

WAK 0914 / 2d  /2006

Egz. nr.......

 

 

 

                                                   Sz. P. Janusz  Żmurkiewicz

                                                   Prezydent Miasta Świnoujścia

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE   POKONTROLNE

 

 

            Kontrolę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu zakończono protokołem podpisanym dnia 17.03.2006r.

 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż nieprawidłowości dotyczą głównie celowości dokonywanych wydatków oraz niedostosowania odpowiednich  rozwiązań w zakresie wewnętrznych zasad rachunkowości,  stosowanych w ewidencji księgowej Szpitala.

 

Do najistotniejszych nieprawidłowości należy zaliczyć: 

 

1.     Podwyższanie stawek w ofertach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, przez komisje konkursową . W sytuacji braku środków na podstawowe zakupy (min. leki ) niezrozumiałym jest, iż komisja konkursowa podwyższała, bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia, stawki zaproponowane przez oferentów.

 

2.     Kilkukrotne podpisywanie aneksów do kontraktów zawartych na świadczenie usług medycznych, aneksów dotyczących podwyższenia ustalonych w kontraktach stawek,  bez  zwiększenia zakresu obowiązków.  Zgodnie z zapisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej art.35a zabrania się wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, bez zmiany treści oferty    ( np. zwiększenia zakresu obowiązków).

Powyższe było niezgodne z obowiązującym prawem, a ponadto niecelowe i niegospodarne, ponieważ pogłębiało zadłużenie szpitala, które pokrywane jest z dotacji przekazywanych przez Miasto.

 

3.     Dodatkowe gratyfikowanie lekarzy wykonujących komercyjne badania pacjentów z wykorzystaniem  sprzętu szpitalnego w godzinach sprawowania normalnej ordynacji lub w czasie pełnienia dyżurów.

 

4.     Łączenie dwóch rodzajów działalności tj. sprawowania normalnej ordynacji na oddziale i prowadzenia poradni na terenie szpitala w tym samym czasie. W powyższej sytuacji pełna realizacja obowiązków wynikających z jednej działalności  odbywa się  kosztem drugiej.

          

 

5.     Brak kalkulacji kosztów dotyczących wynajmu pomieszczeń na terenie szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie poradni i prywatnych praktyk lekarskich. Celem powyższej kalkulacji powinno być osiągniecie jak najlepszych efektów ekonomicznych w związku z poniesionymi nakładami. Ustalone stawki za wynajem pomieszczeń wraz ze sprzętem powinny odzwierciedlać rzeczywisty koszt ich użytkowania i zużycia, powiększony o odpowiedni zysk dla jednostki.

 

6.     Zaniechanie pobierania opłat oraz stosowanie ulg w płatnościach, za wykonywanie badań na sprzęcie szpitala w ramach prowadzonych poradni.

 

7.     Brak możliwości weryfikacji przyznawanych stawek ryczałtowych za normalną ordynację i dyżury, umożliwiających dokonanie odpowiedniej kontroli zakresu powierzonych zadań oraz czasu pracy.

 

8.     Brak określenia zasad postępowania w przypadku nieobecności  przyjmującego zamówienie na świadczenie usług medycznych, na  okres krótszy niż  14 dni  (np. zdarzenie losowe, choroba). Brak powyższych uregulowań powoduje, iż szpital ponosi podwójne koszty, zapewniając ciągłość leczenia pacjentów płaci zarówno lekarzowi kontraktowemu jak i  osobie go zastępującej.

 

9.     Brak odpowiedniego nadzoru w zakresie realizacji  zamówień dotyczących sprawowania  normalnej ordynacji, dyżurów, porad specjalistycznych oraz statutowej działalności szpitala.

 

Faktury i rachunki  zatwierdzane są pod względem merytorycznym  przez osoby do tego nie upoważnione,  nie posiadające odpowiednich uprawnień i kompetencji.   

 

10. Zawarcie kontraktu na wykonywanie badań  z laboratorium Tomasza Rutkowskiego na warunkach niekorzystnych dla szpitala. Wysokości stawek płaconych przez szpital  znacznie przewyższają stawki komercyjne dla pacjentów indywidualnych. Jest to działanie nie- racjonalne i nieefektywne, a zaistniałą sytuację należy uznać za nie- gospodarne wydatkowanie  środków publicznych.

 

11. Wynajem pomieszczeń i sprzętu laboratoryjnego przez  Tomasza Rutkowskiego za kwotę  łącznie 2.626,50 zł  miesięcznie. Powyższy czynsz jest znacznie zaniżony, ponieważ cena 1m² wynajmowanej powierzchni  kształtuje się na poziomie 5,63 zł, a więc zdecydowanie odbiega od cen wolnorynkowych ( tj. od 15,50 zł do 56,00 zł).

 

12.  Łamanie zapisów ustawy prawo zamówień publicznych. Stosowanie nieprawidłowych trybów zamówień publicznych ( np. zakup leków) oraz naruszanie zasad obowiązujących w danym  trybie zamówienia  (zapytanie o cenę).

 

13.  Nieprzestrzeganie ustawy o rachunkowości dotyczące terminów i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

14. Niezgodne z zapisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przekazywanie dotacji przez organ założycielski na pokrycie zobowiązań oraz bieżącą działalność szpitala.

 

15. Uregulowania dotyczące wewnętrznych zasad rachunkowości nie dostosowane są do rozwiązań przyjętych w jednostce. Nie przewidują one procedur kontrolnych mimo bezwzględnego wymogu określonego w ustawie o finansach publicznych.

 

16. Brak realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Świnoujścia.

 

 

 

 

 

 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proponuje się:

 

1. Zobowiązać komisję konkursową do respektowania zapisów określonych w ustawie o  zakładach opieki zdrowotnej oraz  reprezentowania interesów szpitala.   

 

2. Zaprzestać zawierania dodatkowych umów do kontraktów zawartych na świadczenie usług medycznych, dotyczących podwyższania ustalonych w kontraktach stawek bez racjonalnego powodu (np.  zwiększenia zakresów obowiązków).

 

3. Zaprzestać wypłacania dodatkowych gratyfikacji za wykonywanie komercyjnych badań w godzinach normalnej ordynacji i na dyżurach.

 

4. Unikać zawierania kontraktów jednocześnie na sprawowanie opieki medycznej na oddziale i prowadzenie  poradni z tą samą osobą.

W przypadku powstania konieczności zawarcia podwójnego kontraktu, jednoznacznie oddzielić jedną działalność od drugiej, przez ustalenie nie kolidujących ze sobą godzin prowadzenia obydwu działalności.

Zwiększyć nadzór nad czasem pracy, który  wykorzystywany jest jednocześnie do działalności na  sprawowanie normalnej ordynacji na oddziale oraz na prowadzenie poradni na terenie szpitala.    

 

5. Przeprowadzić kalkulacje stawek  wynajmu pomieszczeń na terenie szpitala w celu ustalenia ich realnych wielkości uwzględniających rzeczywiste  koszty użytkowania i zużycia sprzętu.

 

6. Urealnić  opłaty oraz zasady ich pobierania za wykonywanie badań na sprzęcie szpitala w ramach prowadzonych poradni.

 

7. Opracować dokument umożliwiający weryfikacje czasu pracy oraz  przyznawanych stawek ryczałtowych za normalną ordynację i dyżury.

 

8. Opracować zasady postępowania w przypadku nieobecności przyjmującego zamówienie na świadczenie usług medycznych, na okres krótszy niż 14 dni.

 

9. Ustanowić osoby odpowiedzialne w zakresie realizacji zamówień dotyczących działalności statutowej szpitala.

 

 10. Dostosować instrukcje obiegu dokumentów do własnych potrzeb. Zawrzeć w niej listę osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kompetencje do zatwierdzenia dokumentów pod względem merytorycznym.

 

11. Skalkulować i rozważyć możliwość utworzenia  własnego laboratorium, ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymywania laboratorium zewnętrznego.

 

12. Przestrzegać i realizować postanowienia  zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych.

 

13. Przestrzegać terminów i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości.  

 

14. Dostosować plan kont do specyfiki szpitala oraz stworzyć procedury kontrolne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Prezydent Miasta Świnoujścia

Egz. nr 2 – a/a  

 


Wytworzył: Naczelnik Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli (20 kwietnia 2006)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (13 czerwca 2006, 08:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2931

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij