Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Dane teleadresowe


Prezydent Miasta Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 20 listopada 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Beniowskiego w Świnoujściu, na terenie działek nr 160 w obrębie 0002 oraz nr 43/5, 43/2, 43/3, 42/4, 145/1 w obr. 0007 w Świnoujściu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Steyera, na działkach nr 101, 102, 104, 105/1 w obrębie 0010 w Świnoujściu

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 15.10.2019 r. w sprawie terminów polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "Dzik" w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 16.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa ulicy Modrzejewskiej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ulicy Modrzejewskiej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.34.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” przez Gminę Miasto Świnoujście

zamówienie na Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” przez Gminę Miasto Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.52.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

zamówienie na Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.43.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Świnoujściu przy ul. St. Wyszyńskiego 7

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Świnoujściu przy ul. St. Wyszyńskiego 7

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.98.9078.TK.2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Świnoujściu przy ul. St. Wyszyńskiego 7

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Szmaragdowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Gdańskiej w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Szmaragdowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Gdańskiej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.107.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

Praca

stanowisko: Młodszy wychowawca

stanowisko Młodszy wychowawca

miejsce pracy Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres mailowy: wpow.swinoujscie@onet.pl

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ul. Sąsiedzka 13a, 72-605 Świnoujście w dni robocze w godzinach 7.30-15.00

stanowisko: Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

stanowisko Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Inspektor ds. spraw administracyjno-marketingowych

stanowisko Inspektor ds. spraw administracyjno-marketingowych

miejsce pracy Żegluga Świnoujska

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na w/w adres zakładu

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r."

Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r."

Znak sprawy WZP.524.15.2019.KK

Kategoria Inne

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: Otwarty konkurrs ofert „Realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Ciąża bez używek”, „Prowadzę bez używek”, w okresie od 3 października do 31 grudnia 2019 r.”.

Przedmiot konkursu Otwarty konkurrs ofert „Realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Ciąża bez używek”, „Prowadzę bez używek”, w okresie od 3 października do 31 grudnia 2019 r.”.

Znak sprawy WZP.524.13.2019

Kategoria Zdrowie

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia"

Przedmiot konkursu Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia"

Znak sprawy WZP.8010.22.2019.KJ

Kategoria Zdrowie

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XX/159/2019

uchwała nr XX/159/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta w 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/158/2019

uchwała nr XX/158/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie oświadczenie w sprawie lokalizacji inwestycji związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/157/2019

uchwała nr XIX/157/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/156/2019

uchwała nr XIX/156/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/155/2019

uchwała nr XIX/155/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "SASANKA" w Świnoujściu

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij