Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN:  PL (+26 znaków konta)

BIC Banku Pekao SA:   PKOPPLPW

1 Rachunek podstawowy

44 1240 3914 1111 0010 0961 7125

2 konto dochodów Miasta 

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Tablica ogłoszeń

WOS.6220.8.22.2018.SN

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. 142/9 oraz 145/9 obręb 2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV.” Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w granicach działek nr 99 i nr 112/7 obręb 0006 Świnoujście

O B W I E S Z C Z E N I E   Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, działając zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 11 marca...

ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „Niebezpieczni w sieci”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „ Nie bezpieczni w sieci”. Wszystkie informacje na temat ww. inicjatywy znajdują się pod adresem...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2022.

zamówienie na Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2022.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.8.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

zamówienie na Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.25.TK.2020 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w Świnoujściu przy ul. Norweska 2

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w Świnoujściu przy ul. Norweska 2

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.22.TK.2020 Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w Świnoujściu przy ul. Norweska 2

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie remontu nakładki żywiczno-bazaltowej na jednostce pływającej BIELIK II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie remontu nakładki żywiczno-bazaltowej na jednostce pływającej BIELIK II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/07/2020 Wykonanie remontu nakładki żywiczno-bazaltowej na jednostce pływającej BIELIK II należącej do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

Praca

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul.Sąsiedzka 13a, 72-605 Świnoujście, skrzynka znajdująca się przy wejściu Zespołu Szkolono-Przedszkolnego lub drogą pocztową

stanowisko: Inspektor w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

stanowisko Inspektor w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Konserwator w OSP Karsibór- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego- 1/4 etatu

stanowisko Konserwator w OSP Karsibór- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego- 1/4 etatu

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Kierowca w OSP Karsibór- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 1/4 etatu

stanowisko Kierowca w OSP Karsibór- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 1/4 etatu

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Morskie wychowanie dzieci i młodzieży"

Przedmiot konkursu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Morskie wychowanie dzieci i młodzieży"

Znak sprawy WE.524.1.2020

Kategoria Edukacja

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Przedmiot konkursu otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Znak sprawy WSO-SSp.524.1.2020

Kategoria Inne

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XXVII/222/2020

uchwała nr XXVII/222/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1534

uchwała nr: XXVII/221/2020

uchwała nr XXVII/221/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1533

uchwała nr: XXVII/220/2020

uchwała nr XXVII/220/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2020 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1532

uchwała nr: XXVII/219/2020

uchwała nr XXVII/219/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy

uchwała nr: XXVII/218/2020

uchwała nr XXVII/218/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij