W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek - formularze wniosków wraz dokumentami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie,

2) dowód własności jednostki pływającej,

3) potwierdzenie wniesienia opłaty. 

 SPOSOBY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

1) Osobiście w wersji papierowej: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, Sekretariat Prezydenta Miasta (I piętro, pokój 102), tel. 91 321 27 80,

2) Elektronicznie: https://interesant.reja24.gov.pl .

 


OPŁATY

 

OPIS KWOTA
za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego 80 zł
za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego 80 zł
za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego 80 zł
rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność 60 zł
za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 15 zł
opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

 

Opłatę można uiścić w punkcie kasowym Banku Pekao S.A. mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście bądź przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy:


Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

W tytule należy wpisać: Opłata za …………………….

 


 

REALIZACJA WNIOSKU 

30 dni – od daty złożenia kompletu dokumentów

 


 
ODBIÓR DOKUMENTU

Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, Sekretariat Prezydenta Miasta (I piętro, pokój 102)

1) osobiście,

2) przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Sekretarz Miasta

 


 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

1) Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych.

2) Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

 


 

WAŻNE INFORMACJE

1. Przystępując do składania wniosku o rejestrację należy upewnić się, że posiada Pan/Pani wszystkie wymagane dokumenty.

2. OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

3. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (w oryginale) oraz potwierdzenie dokonania opłaty. Należy także zabrać ze sobą dokument tożsamości.

4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku trzeba dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

5. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację jednostki pływającej otrzyma Pan/Pani zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym można posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

6. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku otrzyma Pan/Pani decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

7. Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

8. Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.

9. Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji.

10. W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

11. Ww. oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

12. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m od 1 sierpnia 2020 r. właściwym organem w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m jest starosta oraz polskie związki sportowe.

13. Dla mieszkańców Miasta Świnoujście organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

14. Zgodnie z ww. ustawą, obowiązkowej rejestracji podlegają:

a) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

b) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

c) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

15. Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

a) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,

b) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

c) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

16. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

17. Urządzenia pływające służące do amatorskiego połowu ryb zarejestrowane na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym będą wymagały przerejestrowania.

18. Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 lipca 2021 r.
wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 stycznia 2022 r.
wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 stycznia 2023 r.

 

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wyżej określonego.

 


 

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908).

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157).

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763).

 


Powiadom znajomego