W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach od: posiadania psa/targowej/uzdrowiskowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Treść

Podstawa prawna: art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:

• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;

• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz wyraźnie wskazywać na rodzaj wnioskowanej ulgi.


2. Załączniki:

• "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (link: oświadczenie majątkowe 1) wraz z:

a) dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,

b) oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,

c) potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),

d) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),

e) kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,

f) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości ),

g) udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)

h) innymi: na żądanie organu podatkowego.

3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).


II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.

2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Świnoujście dla opłaty skarbowej w Banku PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.


III. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy (NIP/numerPESEL), a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


IV. UWAGI:

1. Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy (NIP/numer PESEL), a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej).
Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego, bądź pełnomocnika. Natomiast podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, powinno:

a) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

b) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

c) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.


2. Jeżeli podanie o udzielenie ulgi nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

________________________________________
Lista załączników:  
1. "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych”


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane