W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

WIZ-5 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Drogi publiczne
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 

GODZINY PRZYJMOWANIA

Godziny pracy wydziału:                        poniedziałek - piątek:    7:00 – 15:00
Stanowisko Obsługi Interesanta:           poniedziałek - piątek:   7:00 – 15:00

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku). Jednocześnie do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję wydłuża się do kilku miesięcy. Szczegółowe terminy wynikają ze specyfiki indywidualnych spraw.

 
TRYB ODWOŁAWCZY

Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.

 
PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1264).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami).
  • Uchwała nr LXXVI/587/2023 Rady Miasta Świnoujście z  dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. poz. 2348)

 

OPŁATY

§ 1. Na drogach publicznych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych
3) umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych innych niż wymienione w pkt 2 oraz reklam, 
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt  1-3.

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 8, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

2) reklamy w pasie drogi:

a) krajowej    8,00 zł

b) powiatowej   7,00 zł

c) gminnej   6,00 zł

3) reklamy promującej wyłącznie Miasto Świnoujście oraz akcje charytatywne      0,05 zł

 

§ 8. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, za każdy dzień zajęcia w wysokości   0,20 zł

 

 

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł
  • Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę naliczoną w decyzji należy wnieść: 

przelewem na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 lub w wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

 

Opłatę skarbową należy wnieść:

przelewem na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 lub w wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

Do wniosku należy wpisać:

We wniosku należy określić dane wnioskodawcy (zajmującego pas drogowy):

 a ) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres oraz numer pesel

 b)  w przypadku jednostek organizacyjnych  - nazwę, adres siedziby firmy, NIP.

Należy określić również miejsce lokalizacji, powierzchnię reklamy, planowany okres zajęcia pasa drogowego oraz inne dane umożliwiające identyfikację składającego wniosek.

 

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię decyzji na lokalizację reklamy wydaną przez Wydział Inwestycji Miejskich  Urzędu Miasta Świnoujście

b) projekt reklamy:

  • projekt szaty graficznej w kolorze
  • zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcją i zamocowaniami oraz wyliczeniem jej powierzchni, z uwzględnieniem czy reklama jest jednostronna czy dwustronna

c) kserokopię zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku gdy reklama ma być umieszczona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków

d) zgoda właściciela nieruchomości na umieszczenie reklamy, w przypadku gdy reklama ma zostać umieszczona na nieruchomości nie należącej do wnioskodawcy.

e) Udzielone pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej 17,00 PLN na konto Urzędu Miasta Świnoujście jeżeli w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Załączniki

Powiadom znajomego