W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kompetencje i zadania


Główne zadania Ośrodka:

I. Kształcenie, wychowanie i rehabilitacja uczniów i wychowanków; przygotowanie ich do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Powyższe zadania realizowane są za pomocą specjalnych metod poprzez:
a)   zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w szkołach i grupach wychowawczych zgodnie z obowiązującą podstawą programową, Programem Rozwoju Ośrodka, indywidualnymi programami edukacyjnymi, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki Ośrodka,
b)  zajęcia teoretycznej i praktycznej nauki zawodu,
c)   zajęcia wyrównawcze,
d)  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
e)   zajęcia rewalidacyjne, tj. zajęcia korekcyjne w zakresie korekcji wad wymowy, korekcji wad postawy, zajęcia kompensacyjne, usprawniające, terapii grupowej i indywidualnej, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania oraz na podstawie wyników diagnoz i obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców;
f)   zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne,
g)  współpracę z innymi placówkami oświatowymi w kraju i za granicą,
h)  specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wynikającym z potrzeb wychowanków i obowiązków psychologa i pedagoga w Ośrodku,
i)    specjalistyczną pomoc medyczną w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, stomatologicznej, neurologicznej i psychiatrycznej,
j)    pomoc materialną w zakresie częściowej pomocy doraźnej wychowankom poprzez zaopatrywanie ich w odzież, obuwie leki, oraz ulgę w odpłatności za wyżywienie wychowanka, w zależności od dochodów rodziny, oraz możliwości finansowych Ośrodka,
k)  organizowanie praktycznej nauki zawodu w Ośrodku i w zakładach pracy poza Ośrodkiem.
3. Ośrodek współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Współpraca ta polega w szczególności na:
a) organizowaniu konsultacji przez wychowawców klas i grup wychowawczych, pedagoga, psychologa, pielęgniarkę,
b) organizowaniu warsztatów umiejętności,
c) organizowaniu grup wsparcia.
 
II. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 
Od września 2008r. w Ośrodku organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Podstawą organizowania wczesnego wspomagania było do lutego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Wczesne wspomaganie, zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia „ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole”. Wczesne wspomaganie to działanie kompleksowe, to praca specjalistów: oligofrenopedagoga, surdo lub tyflopedagoga, rehabilitanta, specjalisty od pracy z dzieckiem autystycznym, specjalisty terapii metodą integracji sensorycznej z dzieckiem, jego rodzicami, nawet rodzeństwem. Często współpraca rozszerza się także na rodzeństwo oraz inne instytucje np. zakład rehabilitacyjny gdy dziecka potrzebuje specjalistycznych masaży lub rehabilitacji w środowisku wodnym.  Niezwykle ważną rolę w tym team-ie specjalistów spełnia psycholog. To on ma pierwszy kontakt z rodzicami niepełnosprawnego dziecka.
Najważniejsze zadania wczesnego wspomagania:
  • „Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania;
  • Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
  • Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu”.
 

Powiadom znajomego