W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJPRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR1 „PEREŁKI BAŁTYKU"


 
 
 
REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR1 „PEREŁKI BAŁTYKU”
 
 
Na podstawie art.157 ust.2 oraz art.158 ust.1-5 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 
Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr1 „Perełki Bałtyku”. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola są dostępne na stronie internetowej BIP Miasta Świnoujście lub bezpośrednio w biurze dyrekcji przedszkola.Termin rekrutacji określa zarządzenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania wniosków.Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy w komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego, tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
 
§2
 
Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor przedszkola.Liczba członków jest nieparzysta.Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji.W skład komisji wchodzą;
1)      przewodniczący;
2)      sekretarz;
3)      pozostali członkowie.
Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacji.
 
Rozdział II
Tryb odbywania posiedzeń
§3
 
Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będą zgodnie z terminami wynikającymi z zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście.Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący komisji.Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji, tj. do  złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisany jest przez przewodniczącego i członków.
 

Rozdział III
Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej
§4
 
1.      Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
3)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do przedszkola, zgodnie z wymogami art.158 ust. 10, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia;
4)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do przedszkola;
5)      w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
6)      sporządza się protokół postępowania rekrutacyjnego;
7)      sporządzenie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;  
8)      w przypadku wolnych miejsc w placówce przeprowadzenie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

2.      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do Prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

3.      Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.
 
 
§5
 
Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1)      uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
2)      czynny udział w pracach komisji;
3)      wykonywanie poleceń Przewodniczącego;
4)      zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;
5)      ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.
 
§6
 
1.      Do obowiązków Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)      zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do przedszkola;
2)      zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
3)      dostarczenie na posiedzenia komisji dokumentacji kandydatów do przedszkola, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
4)      przewodniczenie zabraniu komisji;
5)      zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów, zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
6)      sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
7)      przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego;
8)      występowanie do prezydenta miasta o potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;
9)      sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.
 
  Rozdział IV
Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej 
§7
 
1.      Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego porządku:
1)      prace przygotowawcze polegające na:
a)      sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków;
b)      wykluczenie z postępowania rekrutacyjnego wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych wraz z dołączeniem opisu wskazującego na braki;
c)      ustaleniu liczby kandydatów przyjętych spełniających warunki formalne;
d)     sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej zawierającego: liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. kandydatów zamieszkałych na terenie gminy miasta Świnoujście. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.
2)      postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przebiega zgodnie z etapami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie rekrutacji.

§8
 
1.      Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.
2.      Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym  Komisja przedstawia wyniki rekrutacji dyrektorowi przedszkola oraz wnioski do organizacji pracy komisji w kolejnym roku szkolnym.
 
Rozdział V  
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§9
 
Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
 
 
                                                                   
                                                         Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1
                                                                        „Perełki Bałtyku”
                                

Powiadom znajomego