W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście o czwartym ograniczonym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla Posejdon do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 13 lutego 2023 r.

o czwartym ograniczonym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/393/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon

z a w i a d a m i a m

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

będzie wyłożony po raz czwarty do publicznego wglądu w zakresie dot. terenów elementarnych oznaczonych symbolami: 58 ZP,U oraz 60a ZP,U ÷ 60d ZP,U w dniach od 21 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r. poprzez:

- zamieszczenie projektu mpzp na stronie internetowej: http:// bip.um.swinoujscie.pl (zakładka: tablica ogłoszeń - dokumenty wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia);

- udostępnienie projektu mpzp w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerem: 91 327 86 77 lub mailowo pod adresem: wua@um.swinoujscie.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Matejki 11.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu 
w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres: Urząd Miasta Świnoujście, 
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,  w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: uwagi-wua@um.swinoujscie.pl. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)  do projektu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla Posejdon można wnosić uwagi i wnioski do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: uwagi-wua@um.swinoujscie.pl

z up. PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (o ochronie danych „RODO”) informuję, że pełen zakres informacji o ochronie przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji publicznej: http://bip.um.swinoujscie.pl, zakładka: tablica ogłoszeń (dokument wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia) 

 

Załączniki

Powiadom znajomego