W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

1. Po zarejestrowaniu się na platformie ePUAP  (http://epuap.gov.pl) (musimy posiadać Profil Zaufany lub ważny kwalifikowany podpis elektroniczny) możemy złożyć pismo w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), która jest komponentem EUP

2. W zakładce Sprawy do załatwienia wybieramy właściwy druk lub wniosek, następnie go wypełniamy i zapisujemy lokalnie na dysku.

3. Otwieramy Pismo ogólne podmiotu publicznego w Elektronicznym Urzędzie Podawczym, na platformie ePUAP i uwierzytelniamy się za pomocą zarejestrowanego wcześniej na platformie ePUAP loginu i hasła.

4. Wypełniamy formularz WNIOSKU . Dołączamy do niego wypełnione druki, wnioski, załączniki i każdy z nich podpisujemy podpisem elektronicznym.

5. Po wysłaniu korespondencji przez EUP, wysyłający otrzyma Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)

6. Szczegółowy opis korzystania z EUP na platformie ePUAP znajduje się tutaj: Profil_Podmiotu_Instrukcja_uzytkownika

7. Lista dostępnych usług na platformie ePUAP

pismo ogólne podmiotu publicznego (złożenie dowolnego wniosku do Urzędu, do wszystkich komórek organizacyjnych)
Pismo ogólne podmiotu publicznego


Biuro Geodety Miasta:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydział Komunikacji:
Wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy


Wydział Architektury:
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem


Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym


Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami:
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznychWydział Podatków i Opłat Lokalnych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów


Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi


Wydział Spraw Obywatelskich:
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub dla podopiecznego

UWAGA: wnioski przez Internet mogą być składane tylko do 26 lipca 2021 roku (Wynika to ze zmiany ustawy o dowodach osobistych i wprowadzenia dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami palców. Gdy nowe dowody będą już wydawane, to zostanie ponownie uruchomiona możliwość składania wniosków przez ePUAP, jednak wyłącznie dla dziecka do 12 roku życia)


Unieważnienie dowodu osobistego
Unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego
Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych
Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy
Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony
Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu
Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby
Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości)
Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Pobierz dokument o zameldowaniu

Informacja dla cudzoziemców: pobyt stały, pobyt czasowy

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (uruchamiane przed wyborami)

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Zgłoś urodzenie dziecka

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)
Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) jest usługą świadczoną w formie outsourcingu, bazującą na kwalifikowanej usłudze "poświadczenia przedłożenia i odbioru. EUP został przygotowany dla instytucji, które chcą powierzyć administrację systemu wyspecjalizowanej firmie, w szczególności kwalifikowanemu centrum certyfikacji.

Załączniki

Powiadom znajomego