W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza nabór uczestników do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób
z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania przez nich czasowej i doraźnej pomocy w sprawowaniu opieki nad  osobą z niepełnosprawnością. 

Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin* lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością posiadającą:
1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) 
albo 
2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany:

1. w formie pobytu całodobowego:
a) w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu na terenie Gminy Miasto Świnoujście, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię Gminy,
b) maksymalna liczba dni świadczenia opieki wytchnieniowej wynosi 14 dni 
w roku na jednego uczestnika,  
c) maksymalna liczba osób objętych Programem wynosi:
    - 5 osób posiadających znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
    - 2  osoby posiadające znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), 
d) w ramach pobytu całodobowego osoba z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w zakresie czynności samoobsługowych, pielęgnacyjnych, wypełniania ról społecznych czy też w podejmowaniu aktywności życiowej. 

2. w formie pobytu dziennego
a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, przez osobę wskazaną przez uczestnika Programu,
b) maksymalna liczba godzin świadczenia usług opieki wytchnieniowej wynosi nie więcej niż 167 godzin w roku na jednego uczestnika,
c) maksymalna liczba osób objętych Programem wynosi:
    - 4 osoby posiadające znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadające znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
d) w ramach pobytu dziennego osoba z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w zakresie czynności samoobsługowych, pielęgnacyjnych, wypełniania ról społecznych czy też w podejmowaniu aktywności życiowej. 

Usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej i dziennej w miejscach wskazanych powyżej mogą być świadczone przez:
1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z Karty zgłoszenia do udziału w Programie lub
2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. (posiadanie doświadczenia, o którym mowa, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

- kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r.,  poz. 100 z późn. zmianami); 
- karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnionej i podpisanej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę – druk w załączeniu;
- podpisanej klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – druk w załączeniu;
- podpisanej klauzuli  RODO OW DLA MINISTRA w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – druk w załączeniu;
- oświadczenia członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością – druk w załączeniu;
- oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością - jeżeli dotyczy – druk w załączeniu
- dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnością.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM.  Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności zostanie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. 

Przyjęcie zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usług. 

Osoby, którym nie przyznano usługi z powodu przekroczenia limitu Uczestników lub braku możliwości organizacyjnych i/lub finansowych zostaną wpisane na listę rezerwową. 

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy składać na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego 1/5, parter, w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście). 

Według stanu na dzień 27 czerwca 2023 r. posiadamy jedno wolne miejsce w opiece dziennej oraz pięć wolnych miejsc w opiece całodobowej.

 Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego 1/2, pokój nr 107,  telefon: 91 327 86 96.

 

 

*Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

 

Załączniki

Plakat jpg, 679 kB

Powiadom znajomego