W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: uzdrowiskowej/targowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Treść

Podstawa prawna: art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:

• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;

• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz wyraźnie wskazywać na rodzaj wnioskowanej ulgi.


B. Załączniki:
1) "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (link: oświadczenie majątkowe 1) wraz z:

a) dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,

b) oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,

c) potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),

d) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),

e) kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,

f) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości),

g) udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)

h) innymi: na żądanie organu podatkowego.


2) informacje i dowody potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy, w tym:

a) sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Jeżeli podatnik nie ma obowiązku sporządzania takich sprawozdań należy złożyć oświadczenie w tej sprawie i dołączyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres trzech ostatnich lat podatkowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjęta formę rozliczenia dochodów,

b) wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji

c) stan zatrudnienia przedsiębiorstwa,


3) wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:

a) nie stanowiącą pomocy publicznej,

b) stanowiącą pomoc de minimis,

c) stanowiącą pomoc publiczną.


ad. a)
w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

ad. b)
w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:

• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami), (link: formularz 2)

• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

ad. c)
w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:

• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” informacje sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zmianami) (link: formularz 3)

• oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej,


4) oświadczenie, czy prowadzona przez podatnika (rolnika) działalność w sektorze rolnym, obejmuje:

a) produkcję pierwotną produktów rolnych,

b) przetwarzanie i obrót produktami rolnymi.


ad a)
w tym przypadku należy złożyć:

• oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy de minimis w rolnictwie,

• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810), (link: formularz 4)

• oświadczenie o wielkości podmiotu,

• informację o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)


ad b)
w tym przypadku podatnicy (rolnicy) mogą uzyskać pomoc de minimis na takich samych warunkach jak podmioty spoza rolnictwa i składają dokumenty zgodnie z pkt. 3b).

5) inne: na żądanie organu podatkowego.


C. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).


II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.

2. Opłata skarbowa:

• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Świnoujście dla opłaty skarbowej w  Banku PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.


III. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),

2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


IV. UWAGI:

1. Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej).

Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego, bądź pełnomocnika. Natomiast podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, powinno:

a) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

b) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

c) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.


2. Jeżeli podanie o udzielenie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).


________________________________________
Lista załączników:
1.  "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych”
2. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”   
3. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”
4. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane