Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

WZP

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Przedmiot konkursu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Znak sprawy WZP

Kategoria Zdrowie

Termin składania ofert

Treść

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu zdrowia publicznego:

1)      zadanie nr 1 - realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”, w okresie od 3 września do 31 grudnia 2018 r.,

2)      zadanie nr 2 - realizacja na terenie placówek oświatowych programu profilaktycznego pn. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, w okresie od 3 września do 31 grudnia 2018 r.

 Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem nr 453/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań publicznych. W przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2018 r.  na realizację:

-        zadania nr 1 - wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach,

-        zadania nr 2 - wpłynęła jedna oferta złożona  przez Fundację Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach.

 W dniu 24 lipca 2018 r. powołana ww. zarządzeniem Komisja Konkursowa, zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w § 5  i 6 regulaminu otwartego konkursu ofert dokonała oceny formalnej i merytorycznej przedmiotowych ofert.

Oferta  Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania  nr 1 została  zaopiniowana  pozytywnie, uzyskała 358  punktów na  400  możliwych.

Oferta Fundacji Motywacja i Działanie na realizację  zadania  nr 2 została  zaopiniowana  pozytywnie, uzyskała  335  punktów na  400  możliwych.


Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 24 lipca 2018 r. zaakceptował oferty Fundacji Motywacja i Działanie oraz przeznaczył na ich realizację środki publiczne: na zadanie nr 1 w wysokości  8.000 zł, na zadanie nr 2 w wysokości  9.000 zł.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionych zadań  z zakresu zdrowia publicznego:


Nazwa zadań będących przedmiotem konkursu ofert:

-        zadanie nr 1: Realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”, w okresie od 3 września   do  31 grudnia 2018 r.”,

-        zadanie nr 2: Realizacja na terenie placówek oświatowych programu profilaktycznego pn. „Smak, życia czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, w okresie od w okresie od 3 września do 31 grudnia 2018 r.”.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 wynosi 10.000 zł

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 wynosi 10.000 zł

 

Termin realizacji zadania nr  1 i 2.

Zadania  będą realizowane w okresie od  3 września  do 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadania.

 1. Zadania nr 1 i 2 do realizacji przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą  spraw objętych  zadaniami określonymi  w art. 2 ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa  w  art.  3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zm. ).
 2. W ramach realizacji zadania nr 1 należy:

-        przeprowadzić zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych w wymiarze co najmniej 90 min. każde,

-        do oferty należy dołączyć konspekty ww. zajęć edukacyjno- profilaktycznych.

 1. W ramach realizacji zadania nr 2 należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi program profilaktyczny przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pn. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka.
 2. W ramach finansowania zadań nr 1 i nr 2 możliwe są wydatki materiałowe, pod warunkiem, że stanowią integralną  część  programu. 
 3.  Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne muszą być  realizowane przez wykwalifikowaną kadrę (wyższe wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia tematyczne).
 4. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  1. Przyznane środki finansowe  mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków (koszty kwalifikowane):
 1.  Podmioty, które otrzymają środki finansowe na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Świnoujście. Informacja, wraz z logotypem Miasta Świnoujście, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych.

1)      przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Świnoujście;

2)      spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

3)      faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania,

4)      możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;

5)      kosztami kwalifikowanymi mogą być m.in. :

a)      wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, 

b)      koszty materiałów niezbędnych  do realizacji  zadania,

c)      koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania,  obsługa  finansowa zadania).

 1. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanych  środków publicznych  uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):

a)      zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;

b)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

c)      wydatki związane z działalnością gospodarczą;

d)     odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;

e)      koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;

f)       wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;

g)      odliczony podatek VAT.

 1. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Świnoujście  (Urzędu Miasta Świnoujście i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 3.  Miasto Świnoujście zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Świnoujście  wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Świnoujście (Urzędu Miasta Świnoujście i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Podatek od towarów i usług (VAT)

1)      Wydatki w ramach realizacji oferty mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) tylko wtedy, gdy realizator zadania nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez realizatora czynności zmierzających do realizacji tego prawa;

2)      Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części wydatków
w ofercie. W takiej sytuacji realizator jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania zadania, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny;

3)      Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), w przypadku, gdy realizator zadania dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji opodatkowanych VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:

a)      naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami nie może być wydatkiem kwalifikowalnym),

b)      naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości nie podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek kwalifikowalny),

c)      naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje – w tym przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

4)      Oferent, który zaliczy VAT do wydatków kwalifikowalnych, przed podpisaniem umowy na realizację zadania, będzie zobowiązany do dostarczenia do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście  oświadczenia o kwalifikowalności VAT zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do  wzoru oferty. Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części oferent oświadcza, iż nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie oferty (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT). Natomiast w części drugiej oferent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków konkursu części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez ten podmiot. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT podpisane przez oferenta będzie stanowić załącznik do zawieranej z oferentem umowy na realizację zadania.

 

Kryteria oceny  ofert

1.         Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi  załącznik nr 2 do zarządzenia nr  453/2018 Prezydenta Miasta Świnoujście   z dnia  6 lipca  2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu zdrowia publicznego.

2.         Zgodnie z  § 5 i § 6 regulaminu konkursu:

1)  Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)      zakres rzeczowy realizacji zadania do 30 punktów,

b)      kalkulacje kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  do 20 punktów,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie do 30  punktów,

d)     udział  środków  finansowych  własnych  albo  pozyskanych  z   innych   źródeł  na realizację zadania do 10 punktów,

e)      wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków do 5 punktów,

f)       realizacje  zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie  publiczne biorąc pod uwagę  rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia  otrzymanych środków do 5 punktów.

3) Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

4)      Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają poniżej 50 % punktów możliwych do uzyskania,  nie  otrzymają pozytywnej opinii  do  dofinansowania.

5)      Na podstawie punktowej oceny ofert Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert. Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków.

6)       W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Oferent w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

7)      Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, wskazanych w pkt. 6 w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

8)       Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a)       nie złożono żadnej oferty;

b)      żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

9)      Prezydent  Miasta  może odwołać konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Miejsce i termin składania ofert:


1.   Oferty na realizację zadania z zakresu  zdrowia publicznego  należy składać w  Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego  1/5, parter,  w godzinach  od 7.30 do  15.30  w terminie do dnia 23 lipca  2018 r.  (decyduje data  wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście)

2.   Oferty należy  składać na  formularzu ofert, według wzoru określonego  w  załączniku  nr  4 do zarządzenia nr 453/2018  Prezydenta Miasta   Świnoujście  z dnia  6 lipca  2018 r.  Termin rozstrzygnięcia  konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni  od daty zakończenia składania ofert.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.  

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.


 1. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.
 2. Oferent może wnieść do Komisji konkursowej odwołanie od wyników konkursu ofert,
  w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert.
  O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Stanowiska Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście.
 3. Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej. Odwołanie nie może zostać
  złożone tylko za pośrednictwem faksu. Wniesienie odwołania jedynie za pomocą faksu
  skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, gdyż forma ta nie spełnia warunków
  opisanych w art. 78 Kodeksu cywilnego koniecznych dla zachowania pisemnej formy
  czynności prawnej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia odwołania, także w przypadku, jeżeli oferent w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie odwołania jest ustalany
  z uwzględnieniem wpływu do Stanowiska Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście. środka odwoławczego w formie pisemnej.
 4. Wniesienie odwołania wstrzymuje dalsze czynności związane  zawarciem umów z poszczególnymi oferentami do czasu jego rozpatrzenia.
 5. Komisja rozpatruje wszystkie odwołania niezwłocznie podając uzasadnienie rozstrzygnięcia.
   Komisja jest związana zakresem odwołania, tzn. sprawdza zgodność złożonej oferty tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane w odwołaniu lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny, podniesionych przez oferenta.
 6. Komisja składa Prezydentowi Miasta Świnoujście, za pośrednictwem Przewodniczącej wniosek o rozstrzygnięcie odwołania przez:

1)      uwzględnienie odwołania,

2)      częściowe uwzględnienie odwołania,

3)      oddalenie odwołania,

4)      odrzucenie odwołania, które wpłynęło po terminie lub nie pochodzi od oferenta.

 1. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

 

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania nr 1 i nr 2 .  

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie co najmniej 10% wkładu własnego  podmiotu (w odniesieniu do kwoty wnioskowanej), rozumianego jako wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł/wkład osobowy.

 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:

                  1.            oświadczenie oferenta  stanowiące załącznik nr 1 do wzoru oferty,
                  2.            oświadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 i art.17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 2 do wzoru oferty,
                  3.            oświadczenia o kwalifikowalności VAT stanowiące załącznik nr 3 do wzoru oferty,
                  4.            aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
                  5.            Zadanie nr 1: konspekty zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”.
                  6.            statut  lub inny dokument określający przedmiot działalności Oferenta.
                  7.            dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta jeśli było udzielone.Załączniki

oferta.docx docx, 45 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij