W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Inspektor/podinspektor w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych 

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Wojciech Basałygo, Świnoujście
Uzasadnienie wyboru O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań. Pan Wojciech Basałygo posiada niezbędne doświadczenie z zakresu zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
Świnoujście, 10 czerwca 2024 r.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor/podinspektor w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych 
Miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujściwe
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert składać na Stanowisku Obsługi Interesantów albo przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Kadr, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Status rozstrzygnięte

 PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor/podinspektor w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych 

 

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1.        obywatelstwo polskie*,

2.        wykształcenie średnie,

3.        doświadczenie - min. 3 lata jako wydawca/dziennikarz,

4.        biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, programów graficznych i do obróbki filmów,

5.        znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, 

6.        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7.        niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.        nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1.        znajomość języka angielskiego,

2.        prawo jazdy kat. B,

3.        dyspozycyjność w godzinach popołudniowych, weekendy i święta,

4.        predyspozycje osobowościowe:

a)        umiejętność pracy zespołowej, 

b)       komunikatywność,

c)        kreatywność i inicjatywa,

d)       samodzielność w działaniu,

e)        umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.        Opracowywanie i przekazywanie mediom informacji związanych z działalnością Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta oraz funkcjonowania Miasta i Urzędu.

2.        Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy realizacji polityki informacyjnej Miasta i Urzędu.

3.        Dbanie o spójną politykę informacyjną Miasta i Urzędu: organizowanie konferencji prasowych, prowadzenie i redagowanie miejskiej strony internetowej www.swinoujscie.pl, oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych.

4.        Stałe monitorowanie mediów w zakresie informacji o Mieście i funkcjonowaniu Urzędu.

5.        Opracowywanie materiałów i redagowanie Miejskiego Informatora Samorządowego.

6.        Przygotowywanie i przesyłanie materiałów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.        stanowisko pracy na 2 piętrze (winda),

2.        praca przy monitorze ekranowym i praca w terenie,

3.        brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4.        czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,

5.        wysiłek umysłowy.

 

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024r. nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      list motywacyjny,

2.     życiorys zawodowy (CV), 

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Inspektor/podinspektor w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.” 

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4.     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

5.     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.     oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

9.     klauzula informacyjna dla kandydata.

 

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 

 

Wzór ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej bip.um.swinoujscie.pl w zakładce – praca, w wersji papierowej w Biurze Kadr Urzędu Miasta Świnoujście.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na Stanowisku Obsługi Interesantów albo przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Kadr, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Inspektor/podinspektor w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych.” w terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku.

 

Uwaga:

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres …..   dni, tj. od dnia…………2024r. do dnia …………2024r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy w dniu ………….2024r.

 

Miejsce publikacji:

1.        https://bip.um.swinoujscie.pl

2.        tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście, celem wywieszenia na okres ….. dni.

 

 

 

 

 * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Powiadom znajomego