W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

        I.            Określenie stanowiska

Specjalista ds. płac

      II.            Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. doświadczenie zawodowe związane z naliczaniem wynagrodzeń,
 4. znajomość ustaw: o ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych,  Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,
 5. znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia.

    III.            Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. doświadczenie w obsłudze programu kadrowo-płacowego,
 2. znajomość obsługi programu PŁATNIK.
 3. predyspozycje osobowościowe:

a)      sumienność,

b)      dokładność,

c)       odpowiedzialność,

d)      skuteczność działania,

e)       komunikatywność i umiejętność współpracy.  

    IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniem społecznym,
 2. sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  i deklaracji ZUS.

      V.            Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy monitorze ekranowym,
 2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: ½ etatu – 20 godzin tygodniowo,
 4. wysiłek umysłowy.

    VI.            Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

  VII.            Miejsce wykonywania pracy:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17.

    IX.            Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę – 1/2 etatu,

      X.            Sposób i termin składania ofert:

    XI.            Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17.12.2018 r. do godziny 14:00 (uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6  Świnoujście), na adres: ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. płac”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-37-07 w.13


Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Powiadom znajomego