W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko pracy


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ulicy Białoruskiej 2

na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście


Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 01.09.2020 r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym głównego księgowego:


I.  Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869)


 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

-      ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;

-      ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

-      wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

-      posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.


II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku VAT
 2. Znajomość obsługi komputera, programów MS Office, Word, Excel, VULCAN (Księgowość, Płace), PŁATNIK, GUS, obsługa bankowości elektronicznej
 3. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych
 4. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych
 5. Znajomość przepisów ZUS
 6. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
 7. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 8. Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Świnoujściu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej,
 3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i wszystkich środków będących w dyspozycji placówki,
 4. Współtworzenie rocznego planu finansowego placówki,
 5. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie corocznych bilansów, przestrzeganie prawidłowości wystawiania dowodów księgowych,
 6. Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli nadzorczych,
 7. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych, nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu,
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych oraz zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 9. Prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo – wartościowej.  

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV lub kwestionariusz osobowy,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną,
 9. Kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) – kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do dnia 28 sierpnia 2020 r.
 2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%
 2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub mailem
 3. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do szkoły), w sposób inny niż w określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględnione w prowadzonym postępowaniu.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (po podaniu nazwy konkursu, za okazaniem dowodu tożsamości) w sekretariacie u kierownika administracyjno-gospodarczego. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone    


Świnoujście, 17.08.2020 r.

Załącznik

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane