W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na kandydata na stanowisko starszego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu , przy ulicy Białoruskiej 2 poszukuje kandydatów  do pracy na stanowisko: Starsza księgowa

 1. Wymiar czasu pracy: pół etatu (20 godzin tygodniowo)
 2. Zatrudnienie: Umowa o pracę
 3. Planowane zatrudnienie: 5 marca 2018 r.
 4. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

1)      Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3)      Nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

4)      Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego

5)      Spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie 2 letniej praktyki w księgowości
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w księgowości.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy,  Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ustawy o podatku od towarów i usług
 • biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office,  program płacowy Vulcan Optivum  program „Płatnik”
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
 • nieposzlakowania opinia.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Księgowanie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2)      Sporządzanie dokumentacji w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) jednostki

3)      Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT

4)      Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji VAT-7 oraz przekazywanie plików JPK VAT jednostki

5)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku

6)      Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.

 1. Wymagane dokumenty:

1)      na dokumenty aplikacyjne składają się:

 • list motywacyjny,
 •  curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wy kształcenie,
 •  oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

2) w razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp., a także referencje.

 1. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony poprzedzony okresem próbnym.
 2. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w oryginale lub w formie kopii uwierzytelnionej przez kandydata (nie dotyczy kwestionariusza), w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu, ul. Białoruska 2, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszej księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu”, w terminie do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 12.00.

 1. Inne informacje:

1)      Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

2)      Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swinoujscie.pl)

4)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 2 w Świnoujściu pod numerem telefonu 91-3216760.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane