W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Cele przedszkolaORGAN PROWADZĄCY: Urząd Miasta Świnoujścia
ORGAN NADZORUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
                                 
Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.
Przedszkolem  zarządza jednoosobowo Dyrektor Przedszkola, któremu podlegaj
Pracownicy:
- nauczyciele - 16 etatów
- pomoc nauczyciela - 1 etat - administracja - 2 etaty
- obsługa - 5 etatów Dzieci uczęszczające do grup:
”Kotki”, „Krasnale”, „Smerfy", "Motylki". 
ORGAN KOLEGIALNY: Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 5 "Bajka" w Świnoujściu
ORGANY REPREZENTUJĄCE PRZEDSZKOLE: Rada Rodziców oraz Trójki Rodziców w poszczególnych oddziałach przedszkolnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 ,,Bajka” w Świnoujściu.  Do kompetencji rady rodziców, należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
CEL DZIAŁANIA
 Przedmiot działalności i kompetencje

1. Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela dzieciom pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3) zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb  oraz możliwości przedszkola,
4) zapewnia prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom objętym tym obowiązkiem.
5) współdziała z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
6) na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Warunki ich realizacji i odpłatności ustala Dyrektor z zainteresowanymi rodzicami.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.,
4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną , zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

Powiadom znajomego