W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut

 

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
„BAJKA”

w Świnoujściu
 

(tekst jednolity)

 

 

 

 

                                                                            

Niniejszy statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania  z dnia 12.08.2020r.( Dz.U. poz. 1385).

 

 

                                                                 


Rozdział I

PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE

§ 1.

 

1.    Nazwa przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu.

2.    Przedszkole jest jednostką publiczną prowadzoną przez Miasto Świnoujście.

3.    Siedziba przedszkola znajduje się w Świnoujściu, ul. Witosa 7, 72-600 Świnoujście.

4.    Przedszkole jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

5.    Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej, nadano nazwę: „Bajka”.

6.    Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

7.    Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR  5

„Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Witosa 7

72 – 600 Świnoujście

Tel.  913213963,   Fax. 913213963

NIP   855157774,    Regon 320930889

 


8.    (uchylony)

9.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

10.    Organem prowadzącym Gmina Miasto Świnoujście, mająca swoją siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

 

§ 2.

 

1.    Przedszkole posiada swój hymn „Bajka różne ma imiona”, prezentowany podczas uroczystości przedszkolnych.

2.    Jednostka ma własne logo, którym posługuje się m.in. na stronie internetowej przedszkola oraz na urzędowych pismach.

 

§ 2a.

 

1.  Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)  Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu;

2)  Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);

3)  Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu;

4)  Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5) dzieciach – należy przez to rozumień dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu.

 

Rozdział 2

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3.

 

1.    Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

1a. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2. Cele realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, czyli w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym.

2a. Przedszkole realizuje następujące zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

1)   wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)   tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)   wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)   zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)   wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)   wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)   tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)   przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)   tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)    tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)    tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)    współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)    kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)    systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)    organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;

17)    tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2b. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)   fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2)   emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3)   społeczny obszar rozwoju dziecka;

4)   poznawczy obszar rozwoju dziecka.

2c.  Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1)  możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2)  specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)  potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4)  organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5)  organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6)  wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.


3.    Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w koncepcji pracy przedszkola i w rocznych planach pracy przedszkola.

4.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3)   nieodpłatnie organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Szczegółowe zasady realizacji tego zadania określa Procedura realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Bajka” w Świnoujściu;

4)   współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;

5)   stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

5. Przedszkole zapewnia bezpieczne i optymalne warunki do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

6. Przedszkole organizuje opiekę i edukację dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)   zajęcia specjalistyczne, dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)   przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

6)   integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

8. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy z rodzicami opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem;

1)   Program opracowuje zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, zwany dalej „zespołem”, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczną;

2)   Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) określa:

a)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

b)   rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym,

c)    formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola,

d)   zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie uwzględnia się:

-     naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille᾿a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego,

-     naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niesłyszącego lub z afazją,

-     zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

e)    działania wspierające rodziców dziecka w zależności od potrzeb oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

3)   Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Jeżeli orzeczenie zostało złożone na potrzeby rekrutacji w okresie od kwietnia do sierpnia danego roku, to IPET opracowuje się w terminie do 30 września w roku, w którym dziecko rozpoczyna edukację w przedszkolu;

4)   Rodzice dziecka, dla którego został opracowany IPET, na swój wniosek otrzymują kopię programu;

5)   Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym, poradnią specjalistyczną.

9. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

10. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

11. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkolną w oddziale.

 

§ 3a.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

1.  Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

1a. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) z zaburzeń zachowania lub emocji.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami dziecka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom w przedszkolu udzielana może być z inicjatywy: 

1)   rodziców dziecka;

2)   dyrektora przedszkola;

3)   wychowawcy, nauczyciela wspomagającego lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

4)   pomocy nauczyciela;

5)   poradni;

6)   pracownika socjalnego;

7)   asystenta rodziny;

8)   kuratora sądowego;

9)   (uchylony)

10)    organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) (uchylony)

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) porad i konsultacji;

5) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

8. (uchylony)

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

12. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

12a. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

13. Godzina zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

15. Dla dzieci niemogących ze względu na stan zdrowia realizować rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje   się indywidualną ścieżkę edukacyjną.

16. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

Rozdział 3

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4.

 

1.    Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor Przedszkola;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

1a. Każdy z wymienionych organów w § 4 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

2.    Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący, zgodnie z Ustawą - Prawo oświatowe.

3.    Nauczyciela na stanowisko Wicedyrektora Przedszkola powołuje Dyrektor Przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Organu prowadzącego przedszkole.

4.    Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

1)   kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w ramach którego:

a)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkola, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

b)  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

-    diagnozę pracy przedszkola,

-    planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

-    prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,

3)   sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi jednostki;

6)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

7)   jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8)   w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;

9)   przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

10)    dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez wskazanego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego/radę pedagogiczną;

11)    powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

12)    organizuje zajęcia dodatkowe;

13)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

14)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

15)    wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.    Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom jednostki;

3)   występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostki;

6.    Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)   zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 2 miesięcy);

2)   nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola;

3)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

6a. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

7.    W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępstwo pełni Wicedyrektor Przedszkola. Szczegółowy zakres czynności Wicedyrektora Przedszkola zawarty jest w jego aktach osobowych.

8.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)   podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki.

9.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli;

2)   wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)   propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)   projekt planu finansowego przedszkola składany przez Dyrektora.

10.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian oraz podejmuje uchwały w tej sprawie.

11.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

12.    W przypadku określonym w ust. 11 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12a. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

12b. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

13.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

14.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

16.    Rada Rodziców:

1)   Jest społecznie działającym organem reprezentującym ogół rodziców dzieci;

2)   W wyborach, do Rady Rodziców, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

3)   W skład Rad Oddziałowych wchodzi po trzech przedstawicieli rodziców, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci;

4)   W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci z każdego oddziału;

5)   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności;

6)   Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

7)   Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a)    opiniowanie pracy nauczyciela (w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Dyrektora o dokonywanej ocenie pracy),

b)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

c)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

8)   Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

9)   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

10)    Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców;

11)    Zebrania Rady Rodziców są protokołowane;

12)    W zebraniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola i Wicedyrektor Przedszkola;

13)    W zebraniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

14)    W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.

16a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie videokonferencji.

16b. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

17.    Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów w celu:

1)   zagwarantowania każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;

2)   zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

18.    Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu:

1)   organy kolegialne wybierają przedstawiciela do Komisji. Dyrektor Przedszkola wyznacza swego przedstawiciela, np. Wicedyrektora Przedszkola;

2)   Komisja jest powoływana na w razie zaistnienia potrzeby;

3)   Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego;

4)   Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich jej członków, w braku jednomyślności spór rozstrzyga organ prowadzący, chyba że spór dotyczy tylko Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w takim przypadku spór rozstrzyga Dyrektor Przedszkola;

5)   Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono;

6)   Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję;

7)   Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

19. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

20. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

21. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

Rozdział 4

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 5.

 

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez rozmowy indywidualne, informacje w „kąciku dla rodziców”, zebrania z ogółem rodziców i grupowe oraz uroczystości przedszkolne.

2.    Rodzice mają prawo do:

1)   zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z Koncepcji pracy przedszkola i planów pracy przedszkola;

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3)   uzyskiwanie informacji i porad od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4)   wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony Dyrektor Przedszkola;

6)   dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Wysokość składki na ubezpieczenie ustalają i pokrywają rodzice;

7)   do stosowania przez przedszkole diet zgodnych z zaleceniami udokumentowanymi przez lekarza;

8)   wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

9)   otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

10)    udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;

11)    zgłaszania Dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

12)    zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;

13)    wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.       

3.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego Statutu;

2)   zapoznanie się i przestrzeganie zasad Regulaminu użytkowania rejestratora czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3)   respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

4)   terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście;

5)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6)   przyprowadzanie dziecka najpóźniej do godz. 8:10 i odbieranie z przedszkola do godz. 16:30 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (rodzice lub inne osoby wskazane przez nich na piśmie);

7)   przyprowadzanie dziecka osobiście do grupy i przekazanie go pod opiekę nauczyciela oraz odbieranie bezpośrednio z grupy;

8)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez osoby trzeźwe;

9)   zgłaszanie spóźnień dziecka osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8:10;

10)    bieżące aktualizowanie danych (nr telefonu, adres, osoby upoważnione do odbioru dziecka);

11)    przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, co skutkuje odmową wydania dziecka jednemu z rodziców.

3a. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają w szczególności dziecku właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.

4. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice lub upoważniona przez nich osoba; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.

5. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.

6. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.

7. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców.

8. Nauczyciel przedszkola bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru.

9. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego przedszkola.

 

§ 5a.

 

1. W przedszkolu współdziałanie z rodzicami ma w szczególności formę: 

1) spotkań: 

a) informacyjnych, 

b) organizacyjnych, 

c) informacyjno – integracyjnych; 

2) uroczystości szkolnych; 

3) rozmów indywidualnych; 

4) warsztatów; 

5) konsultacji; 

6) imprez okolicznościowych (terenowych,  kiermaszy, wycieczek); 

7) zajęć otwartych; 

8) ekspozycji. 

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności: 

1) zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy w półroczu; 

2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela; 

3) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców; 

4) zajęcia pokazowe; 

5) spotkania indywidualne z rodzicami; 

6) wystawy prac dziecięcych; 

7) uroczystości, imprezy i wycieczki. 

3. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka. 

 

Rozdział 5

PRAWA DZIECKA

§ 6.

 

1.    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.), a w szczególności do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)   poszanowania jego godności osobistej;

5)   poszanowania własności;

6)   opieki i ochrony;

7)   partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)   akceptacji jego osoby;

9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

10) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

11) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

12) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

13) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;

14) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

2. Do obowiązków dziecka należy:

1)   zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

2)   dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

3)   każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny);

4)   informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;

5)   poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;

6)   słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

 

Rozdział 6

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 7.

 

1.    Przedszkole jest jednostką czterooddziałową. Ilość oddziałów w przedszkolu ustala organ prowadzący.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3a. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

4.    Dzieci w wieku 6 lat realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.    W miarę posiadanych miejsc do przedszkola może uczęszczać:

1)   Dziecko w wieku 2,5 lat;

2)   (uchylony)

3) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 roku życia, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

7.    Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

7a.  Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego może być niższa od liczby określonej w ust. 7.

8. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału - zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 8.

 

1.    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest przez Przedszkole w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00. Świadczenia udzielane przez przedszkole w ramach realizacji podstawy programowej są bezpłatne.

2.    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka i język obcy nowożytny.

3.    Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

4.    Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

 

§ 9.

 

1.    Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola do 21 kwietnia danego roku na podstawie wyników rekrutacji. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Świnoujście do 29 maja danego roku.

2.    W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor Przedszkola sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

3.    W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.

5. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.  Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym dokumencie przedszkola.

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

7. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

8. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

§ 10.

 

1.    Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem wymagań higieniczno– zdrowotnych oraz oczekiwań rodziców.

1a. Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić warunki do realizacji bezpłatnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, a w szczególności dzieciom z obwodu szkoły.

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktycznych uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i wynosi:

1)   dzieci 3-4 letnie – około 15 minut;

2)   dzieci 5-6 - letnie – około 30 minut.

2a. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

3.    Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.    Rozkład dnia, w miarę potrzeby, może być zmieniony w ciągu dnia.

5.    Ramowy rozkład dnia uwzględnia proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

6. Gmina ma obowiązek zapewnić naukę języka obcego nowożytnego według obowiązujących przepisów MEN.

7. Na wniosek rodziców Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe takie jak zajęcia umuzykalniające, naukę języka obcego, naukę religii.

8. Oddział przedszkolny organizuje bezpłatną naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci.

9. W czasie spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola obowiązują następujące zasady:

1)   dzieci 3 - 4 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 10 dzieci;

2)   dzieci 5 - 6 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci.

10.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

11.    Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja i program wycieczek dostosowany jest do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

12.    Działalność, o której mowa w ust. 11, może być organizowana w następujących formach:

1)   wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego i obowiązującego programu nauczania;

2)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;

3)   imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak konkursy, turnieje;

4)   imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania.

13.    W przedszkolu jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych dzieci, które nie są wycieczkami.

14.    Rejestr wyjść grupowych prowadzi wicedyrektor.

15.    Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora. 

 

§ 10a.

 

1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkola:

1)   prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań; opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

2)   organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.;

3)   organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

2a. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:

a) określa, co lubi robić;

b) podaje przykłady różnych zainteresowań;

c) określa, co robi dobrze;

d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,

c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,

d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),

b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

a) opowiada, kim chciałoby zostać;

b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,

c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

3.    Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).

 

§ 11.

 

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2.    Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6.30do 16.30 Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i pisemnych deklaracji, dotyczących czasu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku sytuacji kryzysowych  ( pandemia) czas pracy placówki może ulec zmianie za zgoda organu prowadzącego.

3.    Przedszkole pracuje w trybie dyżuru letniego w miesiącu lipcu lub sierpniu. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w grupach dyżurnych. Zgłaszanie dzieci na dyżur letni odbywa się w terminie od 01 do 31 maja.

4.    Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii, zwolnień lekarskich nauczycieli, znacznej absencji chorobowej dzieci.

 

§ 12

 

1. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuacje kryzysową może być zagrożone zdrowie dzieci i pracowników.

2. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu nauczyciele i dzieci  przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w formie ustalonej przez dyrektora przedszkola i w porozumieniu z nauczycielami jednostki i po poinformowaniu rodziców dziecka  o sposobie realizacji zajęć.

2a. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość:

1)  przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola;

2)  ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;

3)  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;

4)  wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;

5)  zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

6)  ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów wychowania przedszkolne.

3. Przy organizowaniu nauczania zdalnego należy uwzględniać możliwości psychofizyczne dzieci.

 

§ 12a.

 

Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

1)  tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci;

2)  realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz nauczycieli;

3)  stworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

 

§ 12b.

Wolontariat

 

1.  Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. Porozumienie takie określa:

1)  zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)  czas trwania porozumienia;

3)  zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby;

4)  zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; jednostki;

5)  postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;

6)  imię (imiona) i nazwisko wolontariusza; 

7)  datę i miejsce urodzenia wolontariusza; 

8)  numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

9)  adres zamieszkania wolontariusza.

2.  Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki.

 

 

Rozdział 7

 PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 13.

 

1.    W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.    Liczbę pracowników ustala Dyrektor Przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.

3.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 8

 ZADANIA NAUCZYCIELI

§14.

 

1.    Nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, zgodnie z wybranym przez siebie i dopuszczonym przez Dyrektora Przedszkola programem wychowania przedszkolnego.

2.    Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności:

1)   odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole na terenie jednostki i poza nim;

2)   tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

3)   współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) respektuje prawa dziecka;

5) natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

6) zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;

7) niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

3.    Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z obserwacjami pedagogicznymi mającymi na celu poznanie i zabezpieczenia indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

4.    W roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem diagnozy przedszkolnej jest pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dla nauczyciela diagnoza przedszkolna jest podstawą do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

5.  Nauczyciel stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania.

6.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami.

7.    W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciel systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego włączając ich do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiejętności.

8.    Nauczyciel informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dziecka, włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzi trudności, na które natrafia.

9.    Nauczyciel zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola (np. wspólne przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, pomoc przy organizowaniu wycieczek itp.).

10.  W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciel powinien znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza I klasy szkoły podstawowej.

11.  Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy - systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

12.  Nauczyciel aktywnie i obowiązkowo uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej, ma prawo do zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących innowacji pedagogicznych oraz organizacji pracy działalności przedszkola.

13.  Do zadań nauczyciela należy:

1)   dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;

2)   realizowanie zaleceń dyrektora, wicedyrektora oraz osób kontrolujących;

3)   poddawanie się ocenie pracy zawodowej;

4)   współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy dydaktyczno –wychowawczej i opiekuńczej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dziecka;

5)   poszanowanie godności dziecka i szanowanie jego praw;

6)   realizowanie zadań zleconych przez dyrektora i wicedyrektora, a wynikających z bieżącej działalności jednostki;

7) indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień;

8) aktywny udział w życiu szkoły;

9) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

10) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

11) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami przedszkola.

13a. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

14.  Nauczyciel widzi i zna osobę odbierającą dziecko bezpośrednio z grupy:

1)   sprawdza upoważnienia, weryfikuje osoby upoważnione do odbioru dziecka;

2)   nie wydaje dziecka osobie nietrzeźwej. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję;

3)   obejmuje dzieci ciągłym dozorem i opieką i nie pozostawia ich bez opieki ani na chwilę, w razie konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci nauczyciel upoważnia do opieki inną osobę dorosłą;

4)   dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych.

15.  W razie nieodebrania dziecka do godz. 17:00, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można skontaktować się z rodzicami dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przedszkolu dwie godziny, po upływie tego czasu powiadamia dyżurnego Komendy Miejskiej Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

16.  Nauczyciel organizuje dozór nad dziećmi, które indywidualnie lub grupowo przemieszczają się w budynku.

17.  Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela są przemyślane pod kątem bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń.

18.  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy zgodnego oraz bezpiecznego funkcjonowania w grupie, wdraża je i egzekwuje. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek stale kontroluje liczebność grupy, nie dopuszcza do oddalenia się dziecka od grupy, czuwa nad kontaktami z osobami dorosłymi napotkanymi po drodze lub podchodzącymi do ogrodzenia przedszkola, nie dopuszcza do kontaktów ze zwierzętami.

19.  Każde wyjście poza teren przedszkola (spacer, wycieczka) nauczyciel zgłasza dyrekcji jednostki oraz wypełnia przewidzianą wewnętrznymi procedurami dokumentację.

20.  Nauczyciel interesuje się stanem zdrowia swoich wychowanków, wie o ujawnionych przez rodziców chorobach, schorzeniach, przypadłościach i alergiach dziecka, wie jak postępować w przypadku wystąpienia związanego z nimi zagrożenia.

21.  W razie wypadku dziecka na terenie przedszkola nauczyciel bezzwłocznie powiadamia Dyrektora Przedszkola oraz rodziców dziecka.

22.  Nauczyciel zna procedurę powypadkową obowiązującą w przedszkolu.  

23.  Nauczyciel jest przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, wie jak jej udzielić w praktyce.

24.  Nauczyciel przestrzega przepisów BHP i PPOŻ.

25.  Nauczyciel terminowo wykonuje badania okresowe i profilaktyczne.

26. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów. 

 

§ 14a.

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

8) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

1a. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga/psychologa w trakcie kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, izolacją dzieci, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. Pedagog/psycholog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola prowadzi porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców problemami przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

3. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość:

1) przygotowuje i przekazuje ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel;

2) zobowiązuje się do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie;

3) prowadzi porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji.

 

§ 14b.

 

1. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy pracownika pedagogicznego.

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę: 

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu przedszkola;

3) kulturę i poprawność języka;

4) pobudzanie inicjatywy uczniów;

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:

1)   obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;

2)   obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;

3)   analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela;

4)   rozmowa z ocenianym nauczycielem;

5)   wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela;

6)   sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela;

7)   arkusze samooceny.

4. uchylony.

 

Rozdział 9
PODSTAWOWE ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 15.

 

1.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala indywidualnie Dyrektor Przedszkola.

2.    Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

1)   współpraca z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa;

2)   dozór nad dziećmi pozostającymi chwilowo poza opieką nauczyciela;

3)   podejmowanie przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu, zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu: w budynku i ogrodzie przedszkolnym;

4)   przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

5)   dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy;

6)   przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

7)   czynny udział w naradach i szkoleniach;

8)   poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnianie karty zdrowia;

9)   wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 15a.

 

1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Za organizację w/w praktyk w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor.

3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:

1)   obserwowanie zajęć;

2)   asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

3)   prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;

4)   samodzielne prowadzenie zajęć;

5)   planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.

4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 10

 OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE

§ 16.

 

1.    Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00.

2.    Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, które wykraczają poza określone w ust. 1, określa Uchwała Rady Miasta Świnoujście w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście.

2a. Opłata za świadczenia wykraczające poza bezpłatne nauczanie nie obejmuje rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.    Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze jest iloczynem zadeklarowanej we Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola, dziennej liczby godzin przekraczających 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kwoty określonej w ust. 2 i liczby dni pracy przedszkola w miesiącu, którego opłata dotyczy.

4.    Podstawą do rozliczenia jest prowadzona w przedszkolu elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Szczegółowe zasady obsługi elektronicznej ewidencji określa regulamin użytkowania rejestratora czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

5.    Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do ewidencji dziennego pobytu dziecka prowadzonej przez przedszkole, w zakresie dotyczącym dziecka, nad którym sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę.

6.    Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

7.    Miesięczna wysokość opłaty za żywienie jest iloczynem liczby dni pracy przedszkola w miesiącu, którego opłata dotyczy i kwoty ustalonej przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym – Regulamin stołówki, podawanej do publicznej wiadomości na stronie BIP jednostki, stronie internetowej przedszkola i gazetkach informacyjnych dla rodziców.

8.    Przedszkole jest zobowiązane powiadomić rodziców o zmianie w wysokości opłat za żywienie - poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola - najpóźniej z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana nastąpi.

9.    Opłaty o których mowa w ust. 2 i 7 wnosi się z góry na rachunek bankowy wskazany przez przedszkole w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, w którym świadczenie jest udzielane.

10.    Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole.

11.    Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie ulega skorygowaniu w kolejnym okresie rozliczeniowym o:

1)   kwoty za opłacone, a niewykorzystane świadczenia;

2)   kwoty za wykorzystanie większej niż opłacono liczby godzin.

12.    Przedszkole, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przygotowuje informację o wysokości opłat za kolejny okres rozliczeniowy.

13.    W celu terminowego uiszczenia opłat, rodzic jako usługobiorca, jest zobowiązany do uzyskania informacji dotyczącej wysokości opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu osobiście lub telefonicznie.

14.    W przypadku zwłoki w odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole będą naliczane odsetki ustawowe. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data na dowodzie wpłaty, dokumentowana stemplem pocztowym lub wydruk elektroniczny przelewu.

15.    Na pisemny wniosek rodziców przysługuje 50% zniżka w opłatach, za świadczenia, o których mowa w ust. 2, na drugie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola. Podstawą do naliczenia zniżki jest złożenie pisemnego wniosku do dyrektora przedszkola w terminie do końca września danego roku szkolnego.

16.    Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki przedszkolnej określa jej regulamin.

17.    Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest:

1)   uregulowanie wcześniejszych zobowiązań wobec przedszkola macierzystego;

2)   wniesienie opłaty z góry, na konto przedszkola dyżurnego;

3)   okazanie do wglądu dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z opieki.18.    Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej za 2 miesiące, Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy przedszkola w trybie natychmiastowym. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica z obowiązku uregulowania należnej zaległości.

19.    Skreślenie dziecka z listy dzieci nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

 

Rozdział 11

 UWAGI KOŃCOWE

§ 17.

 

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4.    Statut jest dokumentem otwartym. Rada Pedagogiczna może wprowadzać do niego zmiany w drodze uchwały, w formie nowelizacji, w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo oświatowe.

5.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

6.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)   udostępnienie statutu zainteresowanym przez Dyrektora Przedszkola;

2)   umieszczenie treści statutu na stronie BIP i stronie internetowej przedszkola.

7.    Niniejszy statut został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej z dnia 31.09.2021r. i 

 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego