W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Pomorskiej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 18 października 2021 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Pomorskiej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Świnoujście uchwały nr XXXV/282/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Pomorskiej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar projektu planu obejmuje teren położony w Świnoujściu w rejonie Ognicy na północ od ul. Pomorskiej. Przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do uchwały (do wglądu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz na portalu: http://bip.um.swinoujscie.pl).
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 8c. ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski można wnosić w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: wnioski-wua@um.swinoujscie.pl albo za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Pomorskiej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: wnioski-wua@um.swinoujscie.pl.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.

 

Prezydent Miasta Świnoujście

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Świnoujście, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Świnoujście za pomocą adresu:  iod@um.swinoujscie.pl

3.    Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Świnoujście - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  na Urzędzie Miasta Świnoujście , tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody. 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Urzędem  Miasta Świnoujście przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Świnoujście. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prowadzonej procedury planistycznej tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając  w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)     prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

8.    W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Świnoujście Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane