W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Karsiborska 4d

tel.  91 327 86 75
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo:

Krzysztof Bagiński – p.o. Naczelnika

- kierowanie pracą wydziału.

p. 1.6
tel. 531 800 243

vacat - Z-ca naczelnika

- kierowanie pracą Działu Infrastruktury,
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem fontann i toalet miejskich.

p. 1.6
tel. 91 327 86 75

Justyna Tomaszek – p.o. Kierownika działu Eksploatacji Dróg i Zieleni

- kierowanie pracą Działu Eksploatacji Dróg i Zieleni.

p. 1.21
tel. 91 327 85 87

Godziny pracy:
7:00 – 15:00

Zadania Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej:
1) wykonywanie wszystkich czynności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz drogowymi obiektami inżynierskimi, w szczególności: bieżące utrzymanie dróg, odwodnienia, oświetlenia, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej, z wyłączeniem remontów inwestycyjnych i inwestycji,
2) zgłaszanie propozycji do planów rocznych i wieloletnich koniecznych remontów i przebudów dróg, urządzeń oświetlenia dróg publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej,
3) prowadzenie przeglądów, ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,
4) współpraca z wydziałem realizującym zadania inwestycyjne w zakresie niezbędnym jako przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury;
5) prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych, 
6) wydawanie zezwoleń dotyczących zajęć pasa dróg publicznych, w tym m.in. na potrzeby  prowadzenia robót, umieszczania urządzeń i obiektów oraz umieszczania reklam,
7) opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych i stałych organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
8) organizowanie i nadzorowanie okresowych pomiarów i analiz natężenia oraz struktury ruchu drogowego wraz z pomiarami hałasu komunikacyjnego,
9) dokonywanie okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg,
10) nadzór i organizacja Strefy Płatnego Parkowania,
11) wykonywanie wszelkich czynności w zakresie eksploatacji i rozwoju monitoringu miejskiego, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych,
12) realizacja zadań z zakresu art. 8 pkt 2 i 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
13) realizacja zadań w zakresie polityki energetycznej i efektywności energetycznej,
14) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta,
15) realizacja zdań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
16) organizacja obsługi nadzoru nad zadaniami własnymi Miasta powierzonymi spółce Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o., w tym m.in. analiza opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,
17) zarządzanie pozostałymi nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
18) kontrola użytkowników nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
19) planowanie przedsięwzięć remontowych i rozbiórkowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa, ich przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
20) przedkładanie Prezydentowi opinii w zakresie planowania i wykorzystania przez jednostki organizacyjne Miasta i zakłady środków na remonty prowadzone przez te jednostki,
21) zarządzanie cmentarzami komunalnymi, nadzór nad realizacją umów w zakresie prawidłowego administrowania i utrzymania cmentarzy, planowanie rozwoju i opiniowanie projektów zagospodarowania terenów cmentarzy,
22) zarządzanie i kształtowanie zieleni w Mieście, pielęgnacja zieleni i planowanie nowych nasadzeń, z wyłączeniem lasów,
23) utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i krajowych, przygotowywanie planów wycinki chorych i uszkodzonych drzew oraz planowanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z jednostką realizującą inwestycje w zakresie dróg,
24) zarządzanie systemem melioracji szczegółowej zlokalizowanej na terenach Miasta,
25) planowanie i nadzór nad bieżącym utrzymaniem toalet miejskich,
26) nadzór nad istniejącymi elementami małej architektury i pomnikami, planowanie i uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów oraz tzw. mebli ulicznych,
27) pobieranie i rozliczanie opłaty targowej na Pchlim Targu pod nadzorem merytorycznym i finansowym Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
28) opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej oraz innymi miejscami pochówku,
29) prowadzenie spraw dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych,
30) zarządzanie i nadzór nad targowiskiem miejskim „Zielony Rynek pod Zegarem”,
31) realizacja zadań w zakresie określania warunków i zasad usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i ich gabarytów wynikających z uchwały krajobrazowej,
32) współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Wydziałem Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami odnośnie uzyskania niezbędnych opinii, zezwoleń lub umów do realizacji zadań w zakresie otrzymanych wniosków dla nośników reklamowych,
33) organizacja obsługi nadzoru nad wykonywaniem zadań Miasta realizowanych przez Żeglugę Świnoujską,
34) organizacja obsługi nadzoru nad wykonywaniem zadań Miasta realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu.


PRACOWNICY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Kamila Sędzicka – Inspektor

- obsługa kancelaryjna wydziału.

Tel. 91 327 86 75,
Pok. 1.6

Marzena Kondratenko – Główny Specjalista

- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami zawartych umów w zakresie realizacji zadań wydziału.

Tel. 91 321 45 74,
Pok. 1.18

DZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI

Urszula Miśkowska-Kozioł – Główny specjalista

- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów.

tel. 91 327 87 57,
Pok. 1.20

Violetta Spychała-Czekaj – Główny specjalista

- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów.

Tel. 91 327 87 57,
Pok. 1.20

Łukasz Szłapa – Główny specjalista

- współpraca z wydziałem realizującym zadania inwestycyjne w zakresie niezbędnym jako przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury,
- opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych i stałych organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
- organizowanie i nadzorowanie okresowych pomiarów i analiz natężenia oraz struktury ruchu drogowego wraz z pomiarami hałasu komunikacyjnego,
- dokonywanie okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg.

Tel. 91 327 86 75,
Pok. 1.6

Sylwester Sowała – Główny Specjalista

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

-analiza nieruchomości gminnych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

 

Pok. 1.16

Marta Mikulska – Inspektor

- zarządzanie strefą płatnego parkowania w Mieście.

Tel. 91 327 87 57,
Pok. 1.19

DZIAŁ EKSPLOATACJI DRÓG I ZIELENI

Aleksandra Stankiewicz – Główny specjalista,

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem im. Chopina,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw.

Tel. 91 321 27 70,
Pok. 1.4

Jagoda Kieruzel – Główny specjalista 
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem Zdrojowym,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw.


tel. 91 321 27 70,
pok. 1.4

Magdalena Mazur - Główny specjalista

- zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,
- prowadzenie ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich.

Tel. 91 321 27 70,
Pok. 1.4

Agnieszka Tałanda – Inspektor,

- zadania z zakresu zarządzania działalnością cmentarzy komunalnych,
- realizacja zadań w zakresie określania warunków i zasad usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i  ich gabarytów wynikających z uchwały krajobrazowej,
- współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Wydziałem Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami odnośnie uzyskania niezbędnych opinii, zezwoleń lub umów do realizacji zadań w zakresie otrzymanych wniosków dla nośników reklamowych.

Tel. 91 321 45 74,
Pok. 1.18

Aleksandra Kała – Inspektor,

- bieżące utrzymanie dróg.

Tel. 91 327 87 57,
Pok. 1.19

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Włodzimierz Bogdał – Główny Specjalista

- bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulic,
- zadania z zakresu zarządzania systemem melioracyjnym na terenach Miasta.

Tel. 91 321 57 17,
Pok. 1.17

Tomasz Szczur – Główny Specjalista

- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej oraz świątecznej dekoracji świetlnej Miasta.

Tel. 91 321 57 17,
Pok. 1.17

Leszek Kozłowski – Główny Specjalista

- zadania z zakresu planowania i realizacji remontów gminnych obiektów oświatowych, ich
przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
- zadania związane z planowaniem i realizacją rozbiórek obiektów gminnych.

Tel. 91 321 45 74,
Pok. 1.9

Marta Sowińska-Chudzik – Inspektor

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu
Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
- kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
- nadzór techniczny związany z  placami zabaw.

Tel. 91 321 45 74,

Pok. 1.9

Vacat – Podinspektor / Inspektor

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu
Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
- kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i
Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym.

Vacat – Podinspektor

- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim.

Tel. 531 666 207,

Biuro Targowiska,

Vacat – Pracownik administracyjny

- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim.

Tel. 535 222 519,

Biuro Targowiska,

Magda Kałużna – Pracownik administracyjny

- prowadzenie wydziałowego magazynu materiałów rozbiórkowych,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim.

Tel. 691 441 265,
Biuro Targowiska

Powiadom znajomego