W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Karsiborska 4d

tel.  91 327 86 75
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo:
Wioletta Nawrocka – naczelnik,
p. 1.6
tel. 91 327 85 87

Sylwester Sowała – z-ca naczelnika,
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem fontann i toalet miejskich,
p. 1.6
tel. 91 327 86 75

Godziny pracy:
7:30 – 15:30

Zadania  Wydziału  Infrastruktury i Zieleni Miejskiej:

1)      wykonywanie wszystkich czynności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz drogowymi obiektami inżynierskimi, w szczególności: bieżące utrzymanie dróg, odwodnienia, oświetlenia, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej, z wyłączeniem remontów inwestycyjnych i inwestycji,

2)      zgłaszanie propozycji do planów rocznych i wieloletnich koniecznych remontów i przebudów dróg, urządzeń oświetlenia dróg publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej,

3)      prowadzenie przeglądów, ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,

4)      współpraca z wydziałem realizującym zadania inwestycyjne w zakresie niezbędnym jako przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury;

5)      prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,

6)      wydawanie zezwoleń dotyczących zajęć pasa dróg publicznych, w tym m.in. na potrzeby prowadzenia robót, umieszczania urządzeń i obiektów oraz umieszczania reklam,

7)      opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych i stałych organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,

8)      organizowanie i nadzorowanie okresowych pomiarów i analiz natężenia oraz struktury ruchu drogowego wraz z pomiarami hałasu komunikacyjnego,

9)      dokonywanie okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg,

10)  nadzór i organizacja Strefy Płatnego Parkowania,

11)  wykonywanie wszelkich czynności w zakresie eksploatacji i rozwoju monitoringu miejskiego, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych,

12)  realizacja zadań z zakresu art. 8 pkt 2 i 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

13)  realizacja zadań w zakresie polityki energetycznej i efektywności energetycznej,

14)  planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta,

15)  realizacja zdań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

16)  organizacja obsługi nadzoru nad zadaniami własnymi Miasta powierzonymi spółce Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o., w tym m.in. analiza opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.”;

17)  zarządzanie pozostałymi nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,

18)  kontrola użytkowników nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,

19)  planowanie przedsięwzięć remontowych i rozbiórkowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa, ich przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,

20)  przedkładanie Prezydentowi opinii w zakresie planowania i wykorzystania przez jednostki organizacyjne Miasta i zakłady środków na remonty prowadzone przez te jednostki,

21)  zarządzanie cmentarzami komunalnymi, nadzór nad realizacją umów w zakresie prawidłowego administrowania i utrzymania cmentarzy, planowanie rozwoju i opiniowanie projektów zagospodarowania terenów cmentarzy,

22)  zarządzanie i kształtowanie zieleni w Mieście, pielęgnacja zieleni i planowanie nowych nasadzeń, z wyłączeniem lasów,

23)  utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i krajowych, przygotowywanie planów wycinki chorych i uszkodzonych drzew oraz planowanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z jednostką realizującą inwestycje w zakresie dróg,

24)  zarządzanie systemem melioracji szczegółowej zlokalizowanej na terenach Miasta,

25)  planowanie i nadzór nad bieżącym utrzymaniem toalet miejskich,

26)  nadzór nad istniejącymi elementami małej architektury i pomnikami, planowanie i uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów oraz tzw. mebli ulicznych,

27)  pobieranie i rozliczanie opłaty targowej na Pchlim Targu pod nadzorem merytorycznym i finansowym Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,

28)  opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej oraz innymi miejscami pochówku,

29)  prowadzenie spraw dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych,

30)  zarządzanie i nadzór nad targowiskiem miejskim „Zielony Rynek pod Zegarem”,

31)  realizacja zadań w zakresie określania warunków i zasad usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i  ich gabarytów wynikających z uchwały krajobrazowej,

32)  współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Wydziałem Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami odnośnie uzyskania niezbędnych opinii, zezwoleń lub umów do realizacji zadań w zakresie otrzymanych wniosków dla nośników reklamowych.Pracownicy komórki organizacyjnej:

Grażyna Melerska – główny specjalista,
- zadania z zakresu zarządzania systemem melioracyjnym na terenach Miasta,
- zadania z zakresu zarządzania działalnością cmentarzy komunalnych,
- zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
 tel. 91 321 45 74,
pok. 1.18

Jagoda Kieruzel – podinspektor - Zastępstwo Julianna Nieznańska - podinspektor   
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem Zdrojowym,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 1.4

Aleksandra Stankiewicz – podinspektor,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem im. Chopina,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 1.4

Leszek Kozłowski – inspektor,
- zadania z zakresu planowania i realizacji remontów gminnych obiektów oświatowych, ich
  przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
- zadania związane z planowaniem i realizacją rozbiórek obiektów gminnych,
tel. 91 321 45 74,
pok. 1.9

Mateusz Pater – podinspektor,
- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu
  Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
- kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i
   Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
- nadzór techniczny związany z  placami zabaw,
tel. 91 321 45 74,
pok. 1.9

Lilia Kryczka – podinspektor,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 531 666 207,
Biuro Targowiska,

Anna Kulig – pracownik administracyjny,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 535 222 519,
Biuro Targowiska,

Urszula Miśkowska Kozioł - Inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,
tel. 91 327 87 57
pokój 1.20

Anna Borawska – Podinspektor
- obsługa kancelaryjna wydziału
tel. 91 327 86 75
pokój 1.6

Włodzimierz Bogdał – Główny Specjalista
- bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulic,
tel. 91 321 57 17
pokój 1.17

Tomasz Szczur – Główny Specjalista
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej oraz świątecznej dekoracji świetlnej Miasta,
tel. 91 321 57 17
pokój 1.17

Vacat – Podinspektor
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,
- prowadzenie ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,
tel. 91 327 87 57
pokój 1.16

Violetta Spychała - Czekaj - inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,
- opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego,
tel. 91 327 87 57 
pokój 1.20

Aleksandra Kała - Podinspektor
- zarządzanie strefą płatnego parkowania w Mieście,
- bieżące utrzymanie dróg,
tel. 91 321 43 72
pokój 1.16

Agnieszka Sitko – Główny Specjalista
- współpraca z wydziałem realizującym zadania inwestycyjne w zakresie niezbędnym jako przyszłego użytkownika powstałej infrastruktury,
- opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych i stałych organizacji ruchu oraz przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
- organizowanie i nadzorowanie okresowych pomiarów i analiz natężenia oraz struktury ruchu drogowego wraz z pomiarami hałasu komunikacyjnego,
- dokonywanie okresowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg.
tel.91 321 43 72
pok. 1.21

Anna Zdziennicka – podinspektor
- zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- zadania z zakresu opiniowanie planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod względem zieleni,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem Zdrojowym,
- nadzór nad istniejącymi elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z placami zabaw.
tel. 91 321 27 70
pok. 1.4

Agnieszka Tałanda - podinspektor
- realizacja zadań w zakresie określania warunków i zasad usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i  ich gabarytów wynikających z uchwały krajobrazowej,
- współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Wydziałem Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami odnośnie uzyskania niezbędnych opinii, zezwoleń lub umów do realizacji zadań w zakresie otrzymanych wniosków dla nośników reklamowych.
tel. 91 327 87 57
pok. 1.19

Marzena Kondratenko - Inspektor
- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami zawartych umów w zakresie realizacji zadań wydziału.
tel. 91 321 45 74
pok. 1.18

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego