W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)
Urząd Miasta Świnoujście
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego ½
I piętro, pok. 106-109
II piętro, pok. 206, 208, 209

telefon główny
+48 91 321 54 46
faks
+ 48 91 327 85 86

email główny
wzp@um.swinoujscie.pl

godziny pracy 7.30-15.30

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID–19 zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej korespondencyjnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wzp@um.swinoujscie.pl. 

Dokumenty można składać do skrzynki podawczej przy Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5. 

Bezpośrednie załatwienie sprawy możliwe będzie  po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod następującymi numerami telefonów, w zakresie:
- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 91 327-85-86 lub 91 327-87-40
- wydania legitymacji krwiodawcy – 91 327-85-86
- wydania orzeczenia, legitymacji i karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością - 91 327-86-96. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładce Informacje dla osób z niepełnosprawnością na stronie www.swinoujscie.pl. 

Sprawy wymagające osobistego kontaktu dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego lub dodatku energetycznego można załatwić na Stanowisku Obsługi Interesanta.

W każdym przypadku osobistego kontaktu należy przestrzegać rygoru sanitarnego tj. zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos oraz zachować dystans.


Gabriela Flis-Niśkiewicz – naczelnik
- nadzór nad realizacją zadań należących do właściwości wydziału:
- wystawianie tytułów wykonawczych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy społecznej
tel.: +48 91 322 42 11
II piętro, pokój nr 209


Zakres działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej:
1)    wypracowywanie i realizacja założeń polityki zdrowotnej na terenie Miasta, w tym w szczególności:
a)    opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
b)    pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
c)    kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej we współpracy z kadrą pedagogiczną i pielęgniarkami szkolnymi,
2)    wypracowywanie i realizacja założeń polityki społecznej Miasta, w tym w szczególności:
a)    opracowywanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b)    opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów w zakresie uzależnień,
c)    opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d)    opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e)    opracowywanie i realizacja programów polityki senioralnej,
f)    współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasto Świnoujście,
4)    prowadzenie spraw związanych z rodzinną pieczą zastępczą i instytucjonalną pieczą zastępczą,
5)    prowadzenie spraw związanych z organizacją opieki nad dziećmi do lat trzech,
6)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
8)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych,
9)    wydawanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia krwiodawców do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Świnoujściu wg odrębnie ustalonych zasad,
10)    prowadzenie spraw związanych z działalnością zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
11)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12)    prowadzenie współpracy z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
13)    współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
14)    koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu podejmowanych w sprawach organizacji pozarządowych,
15)    prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem i rozliczaniem organizacjom pozarządowym zadań publicznych będących w zakresie kompetencji wydziału,
16)    nadzór nad realizacją zadań powierzonych:
a)    Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
b)    Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie,
c)    Żłobkowi Miejskiemu,
d)    Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej;
17)    nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Miasta powierzonych spółce Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.,
18)    prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
19)    organizowanie konkursów na stanowiska kierowników podległych wydziałowi jednostek organizacyjnych Miasta,
20)    wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,
21)    realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.


Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Joanna Ingielewicz - zastępca naczelnika
- prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych na terenie miasta, 
tel.: 91 327 86 02
I piętro, pokój nr 109

Katarzyna Kwiecień - główny specjalista
- prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- prowadzenie spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym,
- prowadzenie spraw związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnością
 tel. 91 327 86 96
I piętro pokój nr 107

Dominika Apanasik - główny specjalista
- opracowanie i realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
- współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
tel.: 91 321 54 46
 I piętro, pokój nr 108

Agnieszka Wolniak - główny specjalista
- prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech (żłobki) 
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – realizacja zawartych porozumień
tel. 91 322 54 46
I piętro, pokój nr 108

Edyta Strupczewska - inspektor
- wykonywanie czynności księgowych na potrzeby Wydziału poprzez obsługę modułów programu „Ratusz”: dysponent, przelewy
- opracowywanie informacji zbiorczych w zakresie mienia komunalnego jednostek organizacyjnych podlegających wydziałowi
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych
tel.: 91 321 54 46
I piętro, pokój nr 108

Katarzyna Jończyk - inspektor
- opracowywanie, zlecanie, realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia, organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
- współpraca z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
- wydawanie legitymacji dla krwiodawców, potwierdzających ulgi na korzystanie z komunikacji miejskiej w  Świnoujściu
tel.: 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 208

  - inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
tel:. 91 327 87 40
Stanowisko Obsługi Interesanta
tel. 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 208

Magdalena Dziubińska – inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
tel.: 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 208
tel. 91 327 87 40
Stanowisko Obsługi Interesanta

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane