W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)
Urząd Miasta Świnoujście
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/2
I piętro, pok. 107,108,109
II piętro, pok. 207, 208, 209
ul. Wyspiańskiego 35c, pok. 108email:wzp@um.swinoujscie.pl

godziny pracy 7.00-15.00Sprawy dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego załatwia się na Stanowisku Obsługi Interesanta w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 - parter, tel. +48 91 327 87 40.


Gabriela Flis-Niśkiewicz – naczelnik
- nadzór nad realizacją zadań należących do właściwości wydziału,
- wystawianie tytułów wykonawczych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy społecznej
tel.: +48 91 322 42 11
II piętro, pokój nr 208


Zakres działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej:
1)    wypracowywanie i realizacja założeń polityki zdrowotnej na terenie Miasta, w tym w szczególności:
a)    opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
b)    pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
c)    kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej we współpracy z kadrą pedagogiczną i pielęgniarkami szkolnymi,
2)    wypracowywanie i realizacja założeń polityki społecznej Miasta, w tym w szczególności:
a)    opracowywanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b)    opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów w zakresie uzależnień,
c)    opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d)    opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e)    opracowywanie i realizacja programów polityki senioralnej,
f)    współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasto Świnoujście,
4)    prowadzenie spraw związanych z rodzinną pieczą zastępczą i instytucjonalną pieczą zastępczą,
5)    prowadzenie spraw związanych z organizacją opieki nad dziećmi do lat trzech,
6)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
8)    prowadzenie spraw związanych z działalnością zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
9)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10)    prowadzenie współpracy z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
11)    współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
12)    koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu podejmowanych w sprawach organizacji pozarządowych,
13)    prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem i rozliczaniem organizacjom pozarządowym zadań publicznych będących w zakresie kompetencji wydziału,
14)    nadzór merytoryczny nad realizacją zadań powierzonych:
a)    Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie,
b)    Żłobkowi Miejskiemu,
c)    Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej;
15)    nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań własnych Miasta powierzonych spółkom:
a) Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.,
b) ZOD FREGATA sp. z o.o.,
16)    prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
17)    organizowanie konkursów na stanowiska kierowników podległych wydziałowi jednostek organizacyjnych Miasta,
18)    wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,
19)    realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.


Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Joanna Ingielewicz - zastępca naczelnika
- prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych na terenie miasta, w tym Centrum Organizacji Pozarządowych, wolontariatem,
- prowadzenie spraw związanych z działaniami na rzecz seniorów.
tel.: +48 91 327 86 02
I piętro, pokój nr 109

Dominika Apanasik - główny specjalista
- opracowanie i realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
- współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 
tel.: +48 91 321 54 46
 I piętro, pokój nr 108

Magdalena Dziubińska – inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
tel.: + 48 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 207

Katarzyna Jończyk - inspektor
- opracowywanie, zlecanie, realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia,
- organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
- współpraca z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
tel.: +48 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 207

Liliia Kotsiuba-Tkach
- pełnienie roli pełnomocnika współpracującego przy wspieraniu obywateli Ukrainy
tel.: 691 441 259
ul. Wyspiańskiego 35C pok. 108

Katarzyna Kwiecień - główny specjalista
- prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadania publicznego polegającego na udzielaniu schronienia osobom bezdomnym,
- prowadzenie spraw związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością
 tel. + 48 91 327 86 96
I piętro pokój nr 107

Magdalena Sarad Pedersen - podinspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną
tel:. + 48 91 327 87 40
Stanowisko Obsługi Interesanta

Edyta Strupczewska - główny specjalista
- wykonywanie czynności księgowych na potrzeby Wydziału poprzez obsługę modułów programu „Ratusz”: dysponent, przelewy,
- opracowywanie informacji zbiorczych w zakresie mienia komunalnego jednostek organizacyjnych podlegających Wydziałowi,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych
tel.: + 48 91 321 54 46
I piętro, pokój nr 108

Agnieszka Wolniak - główny specjalista
- prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech (żłobki), 
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – realizacja zawartych porozumień
tel. + 48 91 321 54 46
I piętro, pokój nr 108


Powiadom znajomego