W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Edukacji (WE)

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście,
III piętro  pokój 324

telefon:  91 327 06 26

e-mail: we@um.swinoujscie.pl

kierownictwo - Naczelnik Wydziału: Edyta Sawicka, 
telefon:  91 327 86 66

godziny pracy:  7.00 - 15.00
 

Zakres działania Wydziału:

1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych,
2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a w szczególności:
      a) przygotowywanie i aktualizowanie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
      b) koordynowanie funkcjonowania i sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, organizacyjnych, administracyjnych i prawnych,
      c) prowadzenie kompleksowej obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
      d) prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,
      e) prowadzenie całokształtu spraw nauczycieli, których zakres przypisuje organowi prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela i ustawa Prawo oświatowe,
      f) prowadzenie i kontrola realizacji obowiązku nauki,
      g) koordynowanie działań związanych z kształceniem specjalnym uczniów, cudzoziemców oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
      h) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta,
      i) realizacja rządowych programów skierowanych do szkół i przedszkoli,
      j) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw oświatowych,
      k) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok według obowiązujących przepisów,
      l) koordynowanie działań związanych z profilaktyką zdrowotną i opieką stomatologiczną uczniów, wynikającą z przepisów prawa,
3) prowadzenie w zakresie określonym ustawą - Prawo oświatowe spraw szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne,
4) opracowywanie projektu budżetu szkół i placówek oświatowych oraz budżetu Wydziału (w tym opracowywanie materiałów) na podstawie informacji otrzymywanych z jednostek podległych,
5) realizacja zadań zleconych,   
6) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zadań przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście w Świnoujściu.Pracownicy Wydziału – pokój 324:

1.      Edyta Sawicka – naczelnik wydziału      -  telefon: 91 327 86 66

-  organizowanie i nadzór pracy wydziału, w tym prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,
-  nadzór i opracowywanie wniosków do projektów, prognoz, planów i programów rozwoju w zakresie edukacji,
-  inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał Rady (z zakresu edukacji i oświaty) oraz realizacja podjętych uchwał,
-  inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz ich realizacja,
-  uczestnictwo w sesjach rady Miasta i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Prezydenta,
-  przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia członków komisji, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków,
-  nadzór nad przygotowywaniem wniosków oraz projektów umów zawieranych z innymi podmiotami,  
-  nadzór nad tworzeniem planu finansowego,
-  nadzór nad opracowywaniem raportów, sprawozdań i informacji wynikających z przepisów prawa i poleceń Prezydenta dotyczących edukacji,    
-  nadzór nad załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonego upoważnienia,
-  nadzór nad prowadzeniem spraw dyrektorów i nauczycieli, których zakres zadań przypisuje organowi prowadzącemu Karta Nauczyciela i ustawa - Prawo oświatowe,
-  nadzór nad realizacją spraw dotyczących uczniów, których zakres zadań przypisuje organowi prowadzącemu ustawa - Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty i ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,   
-  nadzór nad prowadzeniem, w zakresie określonym ustawą - Prawo oświatowe, spraw szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST oraz szkół niepublicznych zakładanych przez osoby fizyczne,
-  nadzór nad realizacją zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej,  
-  współdziałanie z Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami, wydziałami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
-  nadzór nad działalnością Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście.

 
2.      Ewa Bińkowska – główny specjalista        -  telefon: 91 327 86 67

-  sprawy kadrowe dyrektorów podległych placówek oświatowych,
-  sprawy dyrektorów, nauczycieli, których zakres przypisuje organowi prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe,
-  przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podległych jednostek oświatowych,
-  opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych jednostek oświatowych,
-  wpisy szkół niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Świnoujście,
-  obsługa programu Sytemu Informacji Oświatowej,
-  obsługa programów stypendialnych dla uczniów,                          
-  opracowywanie informacji do raportu o stanie Miasta oraz raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok,
-  współpraca z Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście,          
-  realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa według posiadanych kompetencji.

 
3.      Edyta Gregorek – inspektor                       -  telefon: 91 327 86 05

-  przygotowywanie dyspozycji przelewu środków finansowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych,
-  sprawozdawczość i nadzór nad bieżącą realizacją wydatków zgodnie z harmonogramem i przeznaczeniem środków,
-  współpraca z Wydziałem księgowości, m.in. w zakresie uzgodnień wydatkowania środków finansowych,
-  obsługa programu RATUSZ w zakresie organu prowadzącego (sprawozdawczość budżetowa), dysponenta (umowy, faktury) i przelewów,,
-  przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości miesięcznych arkuszy informacyjnych składanych przez dotowane placówki oraz naliczanie kwot należnych dotacji na podstawie zawartych w nich danych,
-  prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
-  dokonywanie korekt budżetu,
-  prowadzenie rejestru umów i zleceń,
-  opracowywanie informacji do raportu o stanie Miasta,
-  współpraca z Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście.

 
4.      Dorota Królikowska – inspektor                 -  telefon: 91 327 06 26

-  przygotowywanie projektu i korekty budżetu oświaty,
-  przygotowywanie wieloletnich planów finansowych z zakresu zadań oświatowych,
-  przygotowywanie danych stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,
-  ustalanie wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST oraz ich aktualizacja,                                                                                           - obsługa BIP w zakresie działania wydziału,                                                                           
-  obsługa systemu VULCAN,              
-  obsługa Systemu Informacji Oświatowej,                                                    
-  współpraca ze szkołami w zakresie  spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,
-  kontrola realizacji obowiązku nauki,
-  kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego,
-  organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych,
-  koordynacja i prowadzenie rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez JST,
-  realizacja rządowych programów dla uczniów,
-  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
-  opracowywanie informacji do raportu o stanie Miasta, do raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok,
-  prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na zadania z zakresu edukacji i wychowania, z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
-  przygotowanie informacji o stanie mienia oświatowych jednostek samorządowych.

  
 


Powiadom znajomego