W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa:
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.),
2.  Uchwała Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 506) zmieniona Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. poz. 5584),
3.  Zarządzenie Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 stycznia 2024 r.


•   Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
•   Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
•   Zasady rekrutacji stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
•   Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:
     Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
     Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
     Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, 
     Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.


     Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę. 
     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony został jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 stycznia 2024 r. 


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

NABÓR I REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

•  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
•  We wniosku o przyjęcie rodzice/opiekunowie prawni wskazują wybraną publiczną szkołę podstawowych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest szkołą  pierwszego wyboru. 
•  Rodzice dokonując zgłoszenia, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
•  Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). 
•  Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
   −  wypełnią w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
   −  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
•  Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
   −  zgłaszają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu wniosku w systemie informatycznym, 
   −  po wprowadzeniu danych, wniosek zostaje wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych,
   −  po podpisaniu, rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
•  Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.


Niedostarczenie w terminie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wydrukowanego wniosku ze złożonymi podpisami wraz z kompletem oświadczeń i dokumentów powoduje, że wniosek elektroniczny zostaje odrzucony i nie jest uwzględniany w dalszej części rekrutacji.


•  Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/opiekunom prawnym potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły podstawowej pierwszego wyboru albo upoważniony przez niego pracownik.
•  Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
•  W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
•  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
•  Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce pierwszego wyboru.
•  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
•  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.


USTALENIE KOLEJNOŚCI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

 
     Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Kryteria, które brane są pod uwagę, określone zostały w Uchwale Nr XXIV/193/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r.

     Określone przez Radę Miasta Świnoujście kryteria, to:

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 40 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
2. Kandydat, który spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której ubiega się  o przyjęcie. 25 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
3. Kandydat, którego miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. - Pisemne oświadczenie: 
Matka/opiekun prawny 10 Matki/opiekuna prawnego
Ojciec/opiekun prawny 10 Ojca/opiekuna prawnego
4. Kandydat, którego rodzina wspomagająca rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad nim, mieszka w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega się o przyjęcie. 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 90  

 
W przypadku kiedy liczba dzieci z równorzędną ilością punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc w placówce – kwalifikacja dzieci następuje przy wsparciu systemu do elektronicznej rekrutacji.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

      Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem oraz dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty (do pobrania w placówkach lub ze strony www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl)

PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA)

     Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w systemie elektronicznym (www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl) oraz poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę podstawową – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą lub logując się do systemu elektronicznej rekrutacji. 

•  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, pisemne potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
•  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.
•  W poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji oraz w systemie elektronicznym zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, odbędzie się postępowanie uzupełniające, jeśli szkoły nadal będą dysponować wolnymi miejscami.  

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.  W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej.
2.  Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica/opiekuna prawnego uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
3.  Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.  Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


PRZEPISY KOŃCOWE

1.  Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z nauki w szkole.
2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załączniki

Powiadom znajomego