W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024

Do 15 września 2023 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024


Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.),  w roku szkolnym 2023/2024 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście. 

Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 


Stypendium szkolne nie przysługuje: 

• uczniom oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, tzw. „klas zerowych”,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Świnoujście,
• otrzymującym inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie);

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto). Stypendium przysługuje uczniowi do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

• bezrobocie, 
• niepełnosprawność, 
• ciężka lub długotrwała choroba, 
• wielodzietność, 
• alkoholizm lub narkomania, 
• brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
• gdy rodzina jest niepełna,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku w szkole do której uczęszcza uczeń na terenie Miasta Świnoujście lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście – w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły poza Świnoujściem.

W przypadku słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych,  wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2023 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne, mimo tego, powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2023 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. 

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie. 

W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem również należy dopisać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl. (zakładka: BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać np.: śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, nagła choroba w rodzinie ucznia, inne  szczególne okoliczności.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku. 

Zarówno  w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego - w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” powinna być  dołączona KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych. Składający wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż zapoznał się z klauzulą.

 

Do 15 września 2023 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

До 15 вересня 2023р. можна подати Заяву на отримання щкільної стипендії  на 2023/2024 навчальний рік

        Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z e zm.) w związku z przepisem art. 90 m, 90 n ust.1 i 7, 90 o i art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.), uczniom ukraińskim przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

     Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są zamieszkali na terenie m.Świnoujścia uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb  społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia  24 roku życia, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

      Мерія м.Свіноуйсця повідомляє, що відповідно до ст. 53 абз. 1 і 4 Закону від 12 березня 2023 р. «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України» (Вісник Законів за 2022 р., ст. 583 зі змінами) у зв’язку із положенням ст. 90м, 90н абз. 1 та 7, 90о та ст. 90d Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти (Вісник законів за 2021 р., поз. 1915, зі змінами), українські студенти, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Польщі визнано законним відповідно до ст. 2 пункт 1, можуть отримати соціальну грошову допомогу згідно з принципами, вказаними в розділі 8a Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти.

     Право на отримання матеріальної допомоги соціального характеру мають учні державних і недержавних шкіл (з правами державних шкіл), які проживають у м.Свіноуйсьці, а також студенти державних педагогічних коледжів, коледжів іноземних мов і коледжів соціального обслуговування - до часу закінчення навчання, але не довше ніж до 24 року життя; вихованці державних і недержавних закладів, які дають можливість дітям і підліткам реалізувати обов'язок освіти та навчання.

       Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

     Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym winien być sporządzony w języku polskim, bowiem zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 1999 r. o języku polskim, jest on językiem urzędowym dla organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych instytucji  w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych. 

       Критерієм для отримання шкільної стипендії є важке матеріальне становище уповноваженої особи, внаслідок низького доходу на одну особу в сім’ї (місячний дохід на 1 особу не перевищує суми: 600,00 злотих нетто), зокрема, коли в сім’ї присутнє: безробіття , інвалідність, важка або тривала хвороба, багатодітність, нездатність виконувати функції виховання та догляду, алкоголізм чи наркоманія, а також при неповній сім'ї.

     Заяву про отримання матеріальної допомоги соціального характеру необхідно складати польською мовою, оскільки згідно зі ст. 4 п. 2 Закону від 4 жовтня 1999 р. про польську мову, вона є офіційною мовою для органів місцевого самоврядування та підпорядкованих установ при виконанні ними громадських завдань.

 

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku w szkole do której uczęszcza uczeń na terenie Miasta Świnoujście lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście – w przypadku ucznia mieszkającego w Świnoujściu ale uczęszczającego do szkoły poza Świnoujściem.  W przypadku słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2023 roku.

     Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2023 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. 

     Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie. 

W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem również należy dopisać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

       Заяви на отримання шкільної стипендії разом з документами слід подати до 15 вересня 2022 року до школи, яку відвідує учень у м.Свіноуйсьці, або до відділу обслуговування клієнтів в Мерії Свіноуйсьця – у випадку, якщо учень проживає у Свіноуйсьці, але відвідує школу за межами м.Свіноуйсьця. Стосовно студентів державних коледжів соціальних служб Заяву на отримання шкільної стипендії необхідно подати до 15 жовтня 2023 року.

     До Заяви заявники зобов’язані надати інформацію про всі чисті доходи (netto), отримані за попередній місяць, (тобто за серпень 2023 р.), або у разі втрати доходу за місяць, у якому цей дохід був втрачений.

     Документом, що підтверджує суму отриманого доходу, може бути не лише довідка про доходи, а й заява (Oświadczenie.). До такої заяви (oświadczenie) необхідно додати пункт, про який йдеться у ст. 90n прф.5а Закону про систему освіти з наступним змістом: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання недостовірних свідчень» (польською мовою).

У разі звернення за призначенням шкільної стипендії учня, сім’я якого отримує соціальну допомогу, замість довідки чи заяви про розмір доходу може бути подана довідка чи заява про використання соціальної допомоги, яку у цьому випадку необхідно доповнити пунктом: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання недостовірних свідчень». Усі копії документів повинні бути засвідчені як справжні копії оригіналу (згідно з оригіналом) директором школи або уповноваженою ним особою (обов’язково: іменний штамп, штамп заголовку організації, дата).

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl. (zakładka: BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku. 

Zarówno  w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego - w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” powinna być dołączona KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych. Składający wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż zapoznał się z klauzulą.

     Заяву на отримання шкільної стипендії можна отримати в секретаріаті школи, яку відвідує учень, або у відділі освіти мерії м.Свіноуйсьця, кабінет. 324, а також на сайті: http // www.swinoujscie.pl. (вкладка: БІП / Питання, які необхідно вирішити / Департамент освіти).  Шкільна допомога може бути призначена учневі, який тимчасово знаходиться в скрутному матеріальному становищі через певну випадкову подію.

     Випадкова подія – це зовнішнє по відношенню до управненої особи явище, яке не можна було передбачити ані протидіяти йому. Заява на отримання шкільної допомоги подається не пізніше ніж через 2 місяці з моменту настання події, яка є підставою для призначення такої допомоги.

     Критерії надання матеріальної допомоги соціального характеру викладені в Положенні про надання соціальної допомоги студентам, які проживають у місті Свіноуйсьці, яке є додатком до Постанови міської ради Свіноуйсьця № XLI / 353/2008 від 28 серпня 2008 року.

Як у разі подання Заяви про призначення шкільної стипендії, так і шкільної допомоги – у зв’язку зі ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, загальне положення про захист персональних даних) (Законодавчий вісник UE.L.2016.119.1), надалі іменований як "RODO", слід додати ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ про захист персональних даних. Особа, яка подає Заяву на отримання стипендії або шкільної допомоги, повинна підтвердити власним підписом, що ознайомилася з інформаційним положенням (z klauzulą).

Załączniki

REGULAMIN doc, 71 kB

Powiadom znajomego