Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – obszar V ( rejon ulicy Fińskiej )

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – obszar V ( rejon ulicy Fińskiej )

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr WAB/ZP/340/2/2006 I. Zamawiający 1. Nazwa: Gmina Miasto Świnoujście 2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: Zachodniopomorskie II. Czy zawiadomienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP Nie III. Tryb i przedmiot zamówienia 3. Rodzaj zamówienia: prace urbanistyczne 4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V ( rejon ulicy Fińskiej ). V. Wybór oferty 3. Oznaczenie oferty częściowej ( jeżeli dotyczy ): nie dotyczy 4. Wykonawca: b) Nazwa: Pracownia Urbanistyczna s.c Wanda Stolarska, Karina Konarzewska b) Adres: ul. Białobrzeska 21/52 c) Kod pocztowy: 02-364 d) Miejscowość: Warszawa e) Województwo: Mazowieckie 3. Cena oferty wybranej: 36.600,00 zł ( słownie zł: trzydzieści sześć tysięcy sześćset ) Z up. PREZYDENTA MIASTA Świnoujście, dnia 15.03.2006 r. mgr Leon Ryszard Kowalski Zastępca Prezydenta

Treść

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi   X

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

 

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
Urząd Miasta Świnoujścia

Wydział Architektury i Budownictwa , Joanna Smalc, Anna Myszor, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, 091 327 86 18,   091 327 86 77, 091 321 59 95, e-mail: wab@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Architektury i Budownictwa, Anna Myszor, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, 091 327 86 77, 091 321 59 95, e-mail: wab@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Brakoniecka ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl,
http://www.um.swinoujscie.pl.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – obszar V ( rejon ulicy Fińskiej ).”

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni  16,0 ha  położonego w Świnoujściu przy ulicach: Fińskiej - Skandynawskiej – Ludzi Morza w granicach działek nr 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 199 oraz części działek nr 112, 133/1, 139, 147, 172, w obrębie 14  Świnoujścia.

Przedmiotem zmiany planu jest:   

-         zmiana linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach,

-          zmiana szczegółowych warunków zagospodarowania,

-          zmiana przyjętych rezerw terenowych pod funkcje komunikacji kolejowej.

                                                                                                                                     Opracowanie  musi spełniać  wymagania określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ).

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Świnoujście

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 74 25 10.00-3

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X        TAK   

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X        TAK 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Opracowanie zmiany projektu planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Świnoujścia w obszarze V ( rejon ulicy Fińskiej ) z uwzględnieniem następujących etapów:

I etap:    opracowanie koncepcji planu,

II etap:   opracowanie projektu planu wraz z opracowaniem fizjograficznym oraz prognozą  

                oddziaływania na środowisko i prognozą skutków,

III etap: wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i

                dokonanych uzgodnień,

IV etap: wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag

                wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania

                na środowisko do publicznego wglądu,

V etap:   przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia,

VI etap: czynności wykonywane po uchwaleniu planu.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach  12 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

-------

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

1.                 spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.                 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

                        jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3.                 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

                        dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.                 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

                        zamówienia,

                5.          spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)       wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat co najmniej

       dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,

       porównywalne z przedmiotem zamówienia,

b)       powierzą funkcje głównego projektanta planu urbaniście – członkowi Izby

Urbanistów, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem nie mniej niż  2 miejscowych planów, które weszły w życie w ciągu ostatnich 3 lat.

c)       zapewnią udział w pracach zespołu projektowego specjalistów ze wszystkich

dziedzin wymaganych w związku z przedmiotem postępowania przetargowego i problematyką planu,

d)       posiadają odpowiedni sprzęt i legalne oprogramowanie, które będzie służyć

realizacji zamówienia,

           6.                    złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w treści SIWZ.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony        X

Przetarg ograniczony               

Negocjacje z ogłoszeniem       

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 14/02/2006_________________________

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

28/02/2006  (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00.(gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                       28/02/2006  (dd/mm/rrrr)

Godzina:           13:00 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, sala nr 1.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X       TAK   

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia      16/01/2006  (dd/mm/rrrr)

 

                                                                                                                        PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                        mgr inż. Janusz Żmurkiewicz 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij