Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR WIM/ZP/340/35/2005 I. Zamawiający 1. Nazwa: Miasto Świnoujście 2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: zachodniopomorskie II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP TAK Nr BZP 226 Pozycja 53124 Data 11.10.2005 r. III. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Miejskiego im, Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.” V. Wybór oferty 1. Oznaczenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy) nie dotyczy 2. Wykonawcy Lider: a. Nazwa: Alpine Bud Sp. z o.o. b. Adres: ul. Łucka 18/2001 c: kod pocztowy: 00-845 d: Miejscowość: Warszawa e: Województwo: Mazowieckie Partner a. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „FAZBUD” F. Więcławski & Z. Bąk s.j. b. Adres: ul. Pabianicka 26 c: kod pocztowy: 97-400 d: Miejscowość: Bełchatów e: Województwo: Łódzkie 3. Cena oferty wybranej: 19.981.160,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane     X

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Mariusz Wieczorek, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 327 85 87
, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maria Białasiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 06 29, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Brakoniecka, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl,
http://www.um.swinoujscie.pl.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu przebudowy i rozbudowy obiektów Szpitala Miejskiego w Świnoujściu zlokalizowanych przy ul. Mieszka I 5 i 7 na działce geodezyjnej nr 6/1 wraz z zagospodarowaniem terenu działki, budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektów szpitala zgodnie z opracowaniem pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy Rozbudowy Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.” Wymienionym jako załącznik nr 8 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2005 oraz w nim nie wymienione a wynikające z obowiązujących przepisów, norm polskich i europejskich, wymagań jednostek zapewniających dostawę mediów:

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Świnoujście

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45000000-7

Dodatkowe przedmioty 45215000-7; 45215140-0; 74222000-1; 74232000-4; 33100000-1

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X        TAK   

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X        TAK  

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Zamówienie obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla właściwego wykonania zamówienia:

- opracowanie projektu budowlanego wraz z badaniami, analizami, uzgodnieniami, zezwoleniami, pozwoleniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie koniecznym dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej i jego uzyskanie,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, określonym w klauzuli 4.6.2 SWU,

b) wykonanie robót budowlanych:

- przebudowa budynku nr 5 przy ul. Mieszka I 7  (pow. zabudowy 648,77 m2, pow. użytkowa 1903,38 m2),

- przebudowa budynku nr 7 przy ul. Mieszka I 7 (pow. zabudowy 308,56 m2, pow. użytkowa 902,55 m2),

- budowa łącznika między budynkami nr 5 i 7 przy ul. Mieszka I (pow. zabudowy 892,60 m2, pow. użytkowa 3202,52 m2),

- budowa rezerwowego zbiornika wody pitnej na działce nr 5,

- budowa agregatu prądotwórczego,

- budowa stacji podtlenku azotu i zewnętrznego zbiornika tlenu,

- budowa chlorowni ścieków,

- rozbiórka obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki,

- zagospodarowanie terenu działki nr 5 i 6/1 (łączna powierzchnia 12211,00 m2, w tym  pow. zabudowana),

- wszelkie inne roboty budowlane, instalacyjne, budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektów szpitala.

Instalacje do wykonania w obiekcie szpitala i wykonania lub przebudowy na terenie działki 5 i 6/1 zgodnie z ST, w tym:

wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjna, gazów medycznych, próżni, elektro-energetyczna, telekomunikacyjna, informatyczna, alarmowo-przyzywowa jak również niezbędne przyłącza do sieci zewnętrznych.

Przedmiot zamówienia określa  Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach  22 (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie  podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, co potwierdzone zostanie stosownym oświadczeniem  - Zał. Nr 3 do SIWZ, spełniający ponadto następujące warunki:

1)         Wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej cztery zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie budowę, rozbudowę lub przebudowę budynków: służby zdrowia, administracji publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnych wielorodzinnych, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki społecznej i socjalnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej jak 5 000,00 m2 i o wartości zadania nie mniejszej jak 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych brutto).

Wykaz powyższych zadań, z podaniem ich wartości  oraz daty i miejsca wykonania, Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty „ Wykazie zadań ” - Zał. Nr 6.2 do SIWZ. Realizacja tych zadań zostanie potwierdzona załączonymi do wykazu referencjami od zamawiających te roboty potwierdzającymi ich wartość i należyte wykonanie, co dokumentuje spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

2)       Zapewnią w realizacji udział osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

a)       kierownika budowy który oprócz wymaganych uprawnień budowlany posiada doświadczenie ogólne – co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy,

b)       kierowników robót, którzy oprócz wymaganych uprawnień budowlany posiadają doświadczenie ogólne –  co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika robót,

c)       projektanta branży architektonicznej, który oprócz wymaganych uprawnień do projektowania, posiada doświadczenie ogólne – co najmniej 10 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 5 lat pełnienia funkcji projektanta oraz wykonał należycie co najmniej trzy zadania – projekty budowlane o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; w tym:

-       co najmniej jeden projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000,00 m2,

-       pozostałe projekty budowlane budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, administracji publicznej, zamieszkania zbiorowego, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki społecznej i socjalnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5000,00 m2,

d)       pozostałych projektantów, którzy oprócz wymaganych uprawnień do projektowania, posiadają doświadczenie ogólne – co najmniej 10 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niż 5 lat pełnienia funkcji projektanta.

Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty wykazie osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska – zał. Nr 4 do SIWZ wyżej wymagane informacje, co dokumentuje spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu,

3)     Wykażą, że w ostatnich trzech latach, lub jeżeli działalność jest prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata – to w okresie prowadzenia działalności, mają średni roczny przychód w wysokości co najmniej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), w wypadku podmiotów występujących wspólnie wymaganie powyższe musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

4)     Wykażą, że posiadają środki obrotowe i / lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót. Na potwierdzenie powyższego wymagana jest informacja banku w którym Wykonawca posada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). W wypadku podmiotów występujących wspólnie wymaganie powyższe musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

5)       Złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ/WIM/ZP/340/35/2005.

6)       Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców występuje wspólnie Zamawiający wymaga by wszyscy łącznie spełnili wymogi jak w pkt. 8.1 ppkt. 1, przy czym co najmniej jeden legitymował się wykonaniem z należytą starannością nie mniej jak dwóch zadań tam określonych.

8.2        Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony        X

Przetarg ograniczony               

Negocjacje z ogłoszeniem       

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy) nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 nie dotyczy

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena

 

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do       22/11/2005 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 465,00 PLN (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100)

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

28/11/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina 14:00(gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                       28/11/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina:           14:30 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 1.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X       TAK   

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia      30/09/2005  (dd/mm/rrrr)

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij