Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Renowacja wieżyczki wodowskazowej na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Renowacja wieżyczki wodowskazowej na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu.

Status zamówienia unieważnione

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

unieważnienie

unieważnienie
brak oferentów

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane            X

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maciej Szenejko, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 327 85 87
, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maria Białasiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 06 29, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Siudek - Karlińska, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl,
http://www.swinoujscie.pl.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Renowacja wieżyczki wodowskazowej na terenie Basenu Północnego w   Świnoujściu.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Renowacja polega na wymianie konstrukcji dachowej ( drewnianej), ułożeniu pokrycia dachowego oraz opierzeń, wymianie stropów drewnianych, wykonaniu podłóg. Remont elewacji polega na  wymianie zniszczonych cegieł oraz uzupełnieniu brakujących a także oczyszczeniu murów i zabezpieczeniu przed deszczem. Nowa stolarka okienna i drzwiowa. Remont ścian wewnętrznych – w sposób analogiczny jak zewnętrznych z wymogiem zachowania tynku  w kolorze istniejącym.

Dane obiektu:

·         Kubatura:  84,42 m3,

·         Pow. użytkowa : 13,23 m2

·         Pow. zabudowy: 11,66 m2

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Świnoujście

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot  45000000-7

II.1.5.2) Inna nomenklatura  PKWiU  45-21-6

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X        TAK   

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X        TAK  

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Zakres rzeczowy określa dokumentacja  projektowa. Parametry obiektu podano w p. II 1.3.

Ilościowy i rzeczowy zakres robót budowlanych przyjęty dla określenia ryczałtowej ceny ofertowej Wykonawca obowiązany jest określić na podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ .

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach  3  i/ lub w dniach  ....... (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub:       Data rozpoczęcia                                 i/ lub zakończenia 30/11/2005  (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

2000 PLN

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

1.           spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.           wykonali z należytą starannością ( jako generalny wykonawca) w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwa zadania o zakresie i rodzaju odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, których wartość brutto była nie mniejsza niż 100.000,- zł.

3.           złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w treści SIWZ.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony        X

Przetarg ograniczony               

Negocjacje z ogłoszeniem       

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do       12/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) _______ (słownie złotych: ______________)

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

16/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00(gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                       16/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina:           12:15 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 1.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X       TAK   

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia      01/08/2005  (dd/mm/rrrr)

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij