Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych, odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                     Świnoujście, dnia 9 czerwca 2015 r.
WOS.6220.12.4.2015.SN

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście

 
działając na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych, obejmujących odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckiej (w pasie drogowym ulicy Łużyckiej), działka nr 273/1, obręb 10
Świnoujście, zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji.    
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c - od poniedziałku do piątku
od godz. 730 do godz. 1530.

W związku z powyższym informuję, iż Strony postępowania, mają możliwość:
•    zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
•    wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów,
•    zgłaszania swoich uwag i wniosków.  

Stosowne uwagi i zastrzeżenia oraz ewentualne wyjaśnienia w tej sprawie można wnieść do w/w Wydziału /pokój 202/ w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowa decyzja.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 9 czerwca 2015 r.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij