Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Wydział Edukacji (WE)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście,
III piętro  pokój 324

telefon/faks:  91 327 06 26

e-mail: we@um.swinoujscie.pl

kierownictwo - Naczelnik Wydziału: Edyta Tomaszek, 
telefon:  91 327 86 66

godziny pracy:  7.30 - 15.30
 
 

Zakres działania Wydziału:

1)  prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych,

2)  prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a w szczególności:
    a)  przygotowywanie i aktualizowanie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
    b)  koordynowanie funkcjonowania i sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjnych i prawnych,
    c)  zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
    d)  prowadzenie kompleksowej obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
    e)  prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,
    f)  prowadzenie całokształtu spraw nauczycieli, których zakres przypisuje organowi prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela i ustawa Prawo oświatowe,
    g)  prowadzenie i kontrola realizacji obowiązku nauki,
    h)  współpraca ze szkołami w zakresie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,
    i)   koordynacja rekrutacji elektronicznej  do publicznych przedszkoli i pierwszych klas publicznych szkół podstawowych,
    j)   kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego,
    k)  organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych,
    l)   prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji,
    m)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta,
    n)  współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami oraz z innymi instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych Miasta,
    o)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo oświatowe i ustawą Karta Nauczyciela,
    p)   realizacja rządowych programów skierowanych do szkół i przedszkoli,
    q)   przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw oświatowych,
    r)    wyrażanie zgody na losowe zawieszanie zajęć w placówkach,
    s)   przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok według obowiązujących przepisów,
    t)   zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego cudzoziemcom oraz umożliwienie korzystania z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców,
    u)  przekazanie do szkół i placówek oświatowych informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych,
    v)   prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych, realizowanych przez Wydział;

3)  prowadzenie w zakresie określonym ustawą Prawo oświatowe spraw szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne, a w szczególności:
    a)  opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,   
    b)  prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne,
    c)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
    d)  prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. 

4)  opracowywanie projektu budżetu szkół i placówek oświatowych oraz budżetu Wydziału Edukacji (w tym opracowywanie materiałów) na podstawie informacji otrzymywanych z jednostek podległych,

5)   sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych,

6)   sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z realizacji planu dochodów i wydatków szkół i placówek oświatowych,

7)   sporządzanie dyspozycji przekazania środków szkołom i placówkom oświatowym;

8)   opłacanie bieżących rachunków i faktur,

9)   sporządzanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków,

10)  opracowywanie analiz ekonomicznych dla potrzeb Wydziału, związanych z realizowanymi zadaniami,

11)  realizacja zadań zleconych.


Pracownicy Wydziału – pokój 324:

1.      Edyta Tomaszek – naczelnik wydziału      -  telefon: 91 327 86 66

-  organizowanie i nadzór pracy wydziału, w tym prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,
-  nadzór i opracowywanie wniosków do projektów, prognoz, planów i programów rozwoju w zakresie edukacji,
-  inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał Rady (z zakresu edukacji i oświaty) oraz realizacja podjętych uchwał,
-  inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz ich realizacja,
-  uczestnictwo w sesjach rady Miasta i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Prezydenta,
-  przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia członków komisji, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków,
-  nadzór nad przygotowywaniem wniosków oraz projektów umów zawieranych z innymi podmiotami.

 
2.      Elżbieta Galicka – główny specjalista        -  telefon: 91 327 86 67

-  sprawy kadrowe dyrektorów podległych placówek oświatowych,
-  sprawy nauczycieli, których zakres przypisuje organowi prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe,
-  przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podległych jednostek oświatowych,
-  opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych jednostek oświatowych,
-  wpisy szkół niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Świnoujście,
-  obsługa programu Sytemu Informacji Oświatowej,
-  obsługa programów stypendialnych dla uczniów,
-  zastępowanie naczelnika wydziału podczas jego nieobecności.

 
3.      Marzena Jelińska – główny specjalista      -  telefon: 91 327 86 05

-  obsługa finansowa jednostek oświatowych: przygotowywanie dyspozycji przelewu środków finansowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych,
-  sprawozdawczość i nadzór nad bieżącą realizacją wydatków zgodnie z harmonogramem i przeznaczeniem środków,
-  współpraca z Wydziałem księgowości, m.in. w zakresie uzgodnień zaangażowania oraz wydatkowanych środków finansowych,
-  obsługa programu RATUSZ w zakresie organu prowadzącego (sprawozdawczość budżetowa), dysponenta (umowy, faktury) i przelewów,,
-  przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości miesięcznych arkuszy informacyjnych składanych przez dotowane placówki oraz naliczanie kwot należnych dotacji na podstawie zawartych w nich danych.

 
4.      Dorota Królikowska – inspektor                 -  telefon: 91 327 06 26

-  przygotowywanie projektu i korekty budżetu oświaty,
-  przygotowywanie wieloletnich planów finansowych z zakresu zadań oświatowych,
-  przygotowywanie danych stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,
-  ustalanie wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST,
-  obsługa systemu VULCAN,
-  współpraca ze szkołami w zakresie  spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,
-  kontrola realizacji obowiązku nauki,
-  kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego,
-  organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych,
-  koordynacja i prowadzenie rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez JST,
-  realizacja rządowych programów dla uczniów,
-  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
Procedury realizowane przez Wydział Edukacji

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij